Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Op Stille Zaterdag werd het licht binnengebracht als opmaat van de viering op Eerste Paasdag. We verbonden ons met het licht. Wat hebben veel mensen – jong en oud – meegedaan met het maken van de huispaaskaarsen! Dank ook voor alle mensen die achter de schermen hebben meegewerkt aan dit project! U kunt de kaarsen bekijken: klik op de link voor een kort filmpje met bijna alle gemaakte kaarsen https://youtu.be/t-y7QQPlAB4Eén kaars maakt de nacht minder donker, maar alle kaarsen op het kruis verdrijven duisternis. Met de woorden van Martin Luther King, die ook op Paasmorgen klonken:

Duisternis kan geen duisternis verdrijven,
enkel licht is daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven,
enkel liefde is daartoe in staat.


Met de Opstanding van Jezus Christus weten we dat de Bron van licht, geloof, hoop, liefde en vrede blijft stromen, ook na de dood, en dat díe bron niet aan het kruis genageld kon worden. Moge we ons in de liefde en het licht van Jezus Christus verbinden met de mensen om ons heen.
Lydia Roosendaal, jeugdwerker voor jong en oud

 

Liturgie zondag 11 april 2021, 9.15 uur

Beloken Pasen
Grote kerk – Protestantse gemeente
Zang: Elien van der Meer
Organist: Sander Booij
Lector: Amy van den Bercken
Koster: Gert Beumer
Livestream: Matthias Petri
Ouderling van dienst: Anneke Sterrenburg
Voorganger: dhr. Gerrit Krul

Bij deze livestream dienst zijn geen kerkgangers aanwezig, alleen de dienstdoende mensen

O r d e   v a n   d i e n s t

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Improvisatie Erschienen ist der herrlich Tag – Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Dit is een koraal dat Bach gebruikte voor zijn cantate 'Halt im Gedächtnis Jesum Christ' voor zondag Beloken Pasen. Ook te vinden in het Liedboek als lied 622, waar het 'Nu triomfeert de Zoon van God' heet.

Welkomstwoord

Bemoediging:
v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.

a: Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.


Drempelgebed:
v: Wat zijn wij, Heer, zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
Neem ons leven in uw hand,
reinig het van ongerechtigheid,
vernieuw het door uw Woord en Geest.
a: Maak ons tot volgelingen van Jezus
die U willen liefhebben en dienen
met al hun kracht. Amen.


Zang: Psalm 81: 1, 2, 3, 4

Gebed om ontferming

Glorialied: Psalm 146c: 1, 3, 7

TEKST EN UITLEG

Kindermoment

Inleiding op de lezing
v: Kom, Geest van God
a: maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt


Schriftlezing:  Johannes 20: 19, 24-31           

Zang: Lied 642 vers 1, 2, 4, 7, 8

Verkondiging

Zang: Lied 633                                          

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecten

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
Voorbeden worden overgenomen met gesproken:
Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

ZENDING EN ZEGEN

Slotwoord

Zang:  Lied 654: 1, 2, 4, 5

Zegen, overgenomen met gesproken Amen

Orgelspel: Improvisatie op Lied 654

U kunt deze viering om 9.15 uur meemaken of op een later moment terugkijken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede

 

Bedankt

Er zijn prachtige Paarskaarsen versierd voor de Paaswake. Ik hoorde het verhaal dat de kinderen op Paasmorgen hun eigen Paarskaars zagen in de livestream. Vrolijke verhalen die ons met elkaar verbinden. In het stukje van Lydia staat de link naar het filmpje van bijna alle kaarsen.
Iedereen bedankt voor het meehelpen aan deze actie!
Ben Pieter Kop


Collecte

Volgens het rooster zijn er drie collectes, en wel voor plaatselijk diaconaat, algemeen plaatselijk kerkenwerk en onderhoud van het kerkgebouw. Van harte aanbevolen!


Wijkse Passie

Op Goede Vrijdag ging online de Wijkse Passie in première. Een muzikale film voor en door Wijkenaren (onder wie enkele leden van onze gemeente), over de laatste dagen van Jezus. De lovende reacties zijn overweldigend en de meest gestelde vraag is of het nog ergens terug te zien is. Dat kan via deze link https://wijksepassie.webinargeek.com/webinar/replay/A5AF3FYDCks/
Sylvia van Schaik


Wat heb je in huis?

Nu we in onze diensten met name via de livestream mensen bereiken, blijkt keer op keer hoe belangrijk het is dat er dingen te zien zijn in de kerk. Afgelopen weken hebben we kunnen genieten van mooie schilderijen en bloemstukken. Komende tijd willen we ruimte geven aan wat gemeenteleden zoal in huis hebben en beschikbaar zouden willen stellen. Bijvoorbeeld een bijzonder voorwerp of iets van beeldende kunst waar ze een verhaal bij hebben. Dat zou dan een of meerdere diensten op een witte houten kolom in het liturgisch centrum geplaatst kunnen worden. Gaat er een lichtje branden en heb je iets moois of bijzonders te delen met de gemeente, neem dan contact op met onze predikant.
 

Bericht uit de bloemengroep

Over een paar weken maak ik weer een rooster voor het komend half jaar. Omdat Von Edelenbosch na jarenlange inzet aangegeven heeft te willen stoppen, zou het fijn zijn als ons team versterking kan krijgen van iemand die ook af en toe deze vorm van omzien naar elkaar invulling zou willen geven. Voor meer informatie ben ik bereikbaar op T: 06 81 803 599.
Met bloemige groet, Tineke Groeneweg

 

Pastoraat

Op dit moment revalideert mw. Wil Schram in Het Zonnehuis (afd. 3, kamer 10), Bergweg 2, 3941 RB  te Doorn. Mw. Riet Dijkstra verblijft in Heerewegen, kamer 291, Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH te Zeist. Dhr. Arie Schuurman woont al enige tijd in woonzorgcentrum De Linde,  afd. De Zwaluw (kamer 1), De Grote Akker 22, 3911 XS  Achterberg. Mw. Jetty Smit, Krommerijnder 10, komt terug uit het ziekenhuis maar kan thuis nog geen bezoek ontvangen.
 

Bloemengroet

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor mevr. G. Groot-de Witte en voor mevr. J. Smit-Labots.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa


 
terug