Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nummer 158, 23 maart 2023
 

Verwarming Grote Kerk

Eerder is al uitgelegd waarom deze maand de kerk niet meer wordt verwarmd. Het kan aanstaande zondag dus fris zijn, zeker nu de nacht vanwege de zomertijd een uur korter duurt. In eerdere nieuwsbrieven staat te lezen hoe kerkgangers zich hierop kunnen voorbereiden. Tot nu toe heeft de kerkgang er niet of nauwelijks onder geleden!
Afgelopen week is in de voorste acht banken van de linkerrij vloerisolatie aangebracht. Pas op de verhoging bij het in – en uit de banken stappen!
Ook zijn er verwarmingselementen aangebracht boven deze banken. In deze en een aantal banken zonder vloerisolatie liggen vragenlijsten en een pen.
Wilt u de vragen beantwoorden en de lijsten in de banken laten liggen na de dienst?
In een aantal banken hangen thermometers. Niet aankomen aub., ze reageren op aanraken.
Harry Mauritz en Jan Oechies

 

Oecumenische Paasviering 28 maart in E & E

Op dinsdag 28 maart is er om 10.30 uur een oecumenische Paasviering in het E & E Gasthuis. Bij deze dienst, die zich richt op senioren, zijn mensen van alle leeftijden van harte welkom. Naast de hervormde en de protestantse gemeente doet ook de RK-parochie mee in deze viering. Nadere informatie kan Wim van der Wal verschaffen. Vanaf 10.00 uur is er koffie.
 

Schoolkerkdienst zondag 2 april, 10.00 uur

Op zondag 2 april is het Palmpasen en staat in de Grote Kerk de jaarlijkse schoolkerkdienst gepland. Dit is een gezamenlijke dienst van de Protestantse en Hervormde gemeente die samen met De Regenboog en De Wegwijzer is voorbereid. De dienst voor jong en oud is afgestemd op de groepen 4, 5 en 6. In deze dienst staat de intocht van Jezus in Jeruzalem centraal. Speciale aandacht krijgt de samenstelling van een palmpaasstok. Let op: de dienst begint om 10.00 uur.
 

Stille Week, Paaswake met Doop

In de Stille Week, die op Palmzondag begint, is er elke dag een viering in de Grote Kerk. Om te beginnen zijn er drie korte avondgebeden op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april. Deze verstilde momenten, waarin niet wordt gepreekt, beginnen om 19.30 uur in de Johanneskapel van de kerk.
Op Witte Donderdag 6 april, 19.30 uur, zingt kerkkoor Cantique mee en vieren we het avondmaal aan tafel, in de zijbeuk van de kerk. Iedereen ontvangt een eigen kelkje met wijn. Komt u graag naar deze dienst maar is deze wijze van Heilig Avondmaal vieren nog een beetje spannend, bijvoorbeeld vanwege uw gezondheid? Laat het even weten aan de diaconie, dan zoeken we een oplossing.(Mario Batenburg,
E: keizerbatenburg@gmail.com)
Op Goede Vrijdag 7 april begint de dienst om 18.30 uur. In de Paaswake van zaterdag 8 april, aanvang 22.00 uur, doet Janny Visser, Karolingersweg 226, belijdenis van haar geloof en ontvangt zij aansluitend de Doop. Bij dit feestelijke gebeuren is ‘haar’ koor Cantique aanwezig met meerdere passende doop- en lichtliederen.
Beide voorgangers van de Grote Kerk gaan deze week om de beurt voor in de diensten. Voor en na de vieringen is het mogelijk de Gedachtenisplek te bezoeken en daar een kaarsje aan te steken.


Twee collectes vanaf Paaszondag 9 april

Vanaf Pasen gaan we weer collecteren in de kerkbanken. De bakjes bij de deuren verdwijnen dus. Wel blijft de GIVT-app actief. Die kunt u al in de kerk gebruiken op het moment van collecteren. Ook als u thuis meeviert via de livestream, kunt u op deze wijze doneren terwijl onze organist speelt.
Vanaf 9 april is er een belangrijke wijziging: we gaan over van drie naar twee collectes. De eerste blijft voor de diaconie. De tweede en derde collecte van de kerkrentmeesters worden samengevoegd tot één collecte voor de kerk. Daarvoor zijn meerdere argumenten:
- het vereenvoudigt het collecteren in de dienst en de telling en administratie achteraf
- twee collectes is voor de gevers eenvoudiger en overzichtelijker
- het doel van de ene kerkcollecte kan per zondag beter toegelicht worden
- het maakt het makkelijker op den duur QR-codes te gaan gebruiken
De verwachting is dat inkomsten niet teruglopen maar dat gevers hun gebruikelijke bijdragen herverdelen over twee collectes. In veel kerken is dat het gebruikelijke aantal.
Het is de bedoeling dat bij de tweede collecte voor de kerk regelmatig een toelichting staat als: pastorale zorg / vergroening gebouwen / oecumene / jeugdwerk / onderhoud orgels / BovenWijks. Op die manier wordt beter zichtbaar wat er allemaal onder deze kerkcollecte valt. Dat kan nog nader worden toegelicht in de Nieuwsbrief.
Hartelijke groet van de kerkenraad

Hartelijke groet,
Cobie de Boer
en Jan Offringa

terug