Nieuwsbrief Nieuwsbrief
Het valt me op dat met name in het Oude Testament wordt gesproken over deze aardse geneugten. Prediker is daar sterk in. Hij noemt eten, drinken en genieten van al het goede een geschenk van God. Het Nieuwe Testament heeft dat minder en kan zich verliezen in gedachten en voorstellingen die minder tastbaar zijn, en die je niet concreet kan zien, voelen of met andere zintuigen waar kan nemen.
Theoloog K.H. Miskotte ‒ ziener, theoloog, prediker, artiest, maar vooral bang vroom kind ‒ noemde dit ‘het tegoed van het Oude Testament’ ten opzichte van het Nieuwe. Even los van de vraag of het niet beter is te spreken van het Eerste en het Tweede Testament, dat maakt in dit verband niet uit. Ds. de Vries, bij wie ik op de middelbare school twee jaar Hebreeuws heb
gevolgd, sprak over Prediker en de geneugten van het leven. In de lijn van Prediker zou dit het elfde gebod zijn: Gij zult genieten.

Jan Oechies

 

Liturgie zondag 13 juni 2021, 9.15 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente

In deze dienst mogen twee coupletten van het slotlied worden meegezongen, ook is samenspraak met de voorganger mogelijk. We staan alleen bij de zegen en gaan daarna weer even zitten.

Organist: Pim Schipper
Zang: Elien van der Meer
Koster: Mario Batenburg
Livestream: Sjoerd Vredenberg
Diaken en lector: Birgitta Breeuwer
Ouderling van dienst: Anneke Sterrenburg
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk uit
Nederhorst den Berg

O r d e   v a n   d i e n s t

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Praeludium in G – Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Welkomstwoord

In memoriam Riet Dijkstra-van Beek

Zang: (melodie Lied 961)

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven verbonden met God en elkaar
in tijd en eeuwigheid.

Bemoediging
v:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
     schepper van hemel en aarde.
a: Die trouw blijft al onze dagen
    en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed
v:  Wat zijn wij, Heer, zonder U?
    Onze geest heeft uw licht nodig,
    onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
    Neem ons leven in uw hand,
    reinig het van ongerechtigheid,
    vernieuw het door uw Woord en Geest.
a: Maak ons tot volgelingen van Jezus
    die U willen liefhebben en dienen
    met al hun kracht. Amen.


Zang: Psalm 8: 1, 3, 4

Gebed om ontferming

Zang: Kyrie en Gloria - Lied 299e

TEKST EN UITLEG

Kindermoment

Zang: Psalm 8b

Inleiding op de lezing, afgesloten met

v:  Kom, Geest van God
a:  maak onze harten open,
     dat Christus bij ons woning vindt

Schriftlezing: Johannes 4, 1-26

Zang: Lied 188

Verkondiging

Zang: Lied 653: 1, 3, 7

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte
1e collecte: plaatselijk diaconaat
2e collecte: plaatselijk algemeen kerkenwerk
3e collecte: onderhoud van het kerkgebouw

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
Voorbeden kunnen worden overgenomen met gesproken:
Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

ZENDING EN ZEGEN

Zang: Lied 418 (vers 2 en 4 gezamenlijk)

Zegen (staande), overgenomen met gesproken Amen

Orgelspel: Fuga in G – Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)


 

Dienst met 60 kerkgangers

Op zondag 13 juni 9.15 uur, hoopt ds. Evert-Jan van Katwijk uit Nederhorst den Berg bij ons voor te gaan. Het is een dienst met kerkbezoek. Volgens de nieuwe richtlijn van de PKN mogen we max. 60 kerkgangers ontvangen. Van het slotlied mogen we 2 coupletten zacht meezingen. Reserveren kan via:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kerkdienst-van-de-protestantse-gemeente-te-wijk-bij-duurstede-158240380237.
Of anders (voor zaterdag 18.00 uur) bij Jan Oechies, E: joechies@outlook.com.
U kunt de dienst rechtstreeks volgen of later meemaken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede

 

Gelukwens

Deze zondag wordt ds. M.J. Middelkoop verbonden aan de Hervormde gemeente van Wijk bij Duurstede. Onze gelukwens gaat zowel naar hem als onze zustergemeente uit. Mogen ze samen een gezegende tijd tegemoet gaan. Daarbij zien we vanuit onze gemeente uit naar een vruchtbare samenwerking.


Basiscursus streamen

Onder de deskundige leiding van Sjoerd Vredenberg wordt een basiscursus aangeboden aan de mensen die zich aangemeld hebben om te leren streamen met de nieuwe apparatuur in onze kerk. De eerste groep van vijf is afgelopen woensdag ingewijd in de geheimen van deze prachtige techniek. Ook is er aandacht voor de creatieve vormgeving die voorkomt dat digitaal meevieren saai wordt. Twee andere groepen zijn binnenkort aan de beurt.
 

Overleden

Op vrijdag 4 juni is Riet Dijkstra-van Beek overleden, in de leeftijd van 83 jaar. Omdat haar gezondheid gestaag achteruit ging, werd ze eerder dit jaar opgenomen in zorgcentrum Heerenwegen te Zeist. Daar is ze in vrede gestorven. Afgelopen woensdag 9 juni vond het afscheid plaats in de aula van crematorium Zeister Bosrust.

Jan Offringa

 

Bloemengroet

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor dhr. L. Dijkstra en voor dhr. C. Sterrenburg.


Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa


 
terug