ZWO Beleid, activiteiten en plannen ZWO Beleid, activiteiten en plannen

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Instelling werkgroep

3. Taak van de werkgroep

4. Samenstelling en werkwijze van de werkgroep

5. Te ondersteunen projecten

6. Inkomsten van de werkgroep

7. Activiteiten


Einde artikel
 
 
 
 
 


PROTESTANTSE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE
Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

BELEIDSPLAN 2018 - 2021

 

1. Inleiding

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland heeft het kerkelijk missionair en diaconaal werk een plek gekregen. De kerkorde benadrukt onder meer dat de hele gemeente geroepen is tot missionair en diaconaal werk, en regelt de samenwerking tussen de plaatselijke gemeente en de landelijke kerk. Zo worden in ordinantie 8 de plaatselijke gemeenten opgeroepen hun missionaire en diaconale arbeid elders in de wereld te verrichten “in samenwerking met de organen van de kerk”. Ordinantie 16 vertrouwt aan de organen van de landelijke kerk de leiding en coördinatie van het missionaire en diaconale werk toe en het organiseren en stimuleren van de geldwerving. Daartoe heeft de landelijke kerk Kerk in Actie in het leven geroepen. Kerk in Actie werkt namens de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland, de andere aangesloten kerken en vele duizenden particuliere donateurs. Plaatselijke gemeenten zijn de opdrachtgevers van Kerk in Actie. De steun aan partners en projecten is op landelijk niveau gebundeld om de kwaliteit en de doelmatigheid van het werk zo groot mogelijk te laten zijn. Plaatselijke gemeenten leveren daar hun aandeel aan door voorlichting, gebed en financiële bijdrage.

Van belang bij het verrichten van de missionaire en diaconale arbeid elders in de wereld zijn drie kernwoorden: Geloven, helpen en bouwen.
 • Geloven – Het vernieuwende Evangelie heeft door de eeuwen heen mensen hoop gegeven. Ook vandaag inspireert het geloof mensen om in navolging van Christus te kiezen voor naastenliefde. Het Evangelie wijst ons de weg van vrede en gerechtigheid. Dit geloof willen we delen met mensen ver weg en dichtbij. Het Woord van God zet mensen in beweging.
 • Helpen – Overal ter wereld leven mensen in moeilijke omstandigheden. Armoede, onderdrukking, discriminatie, oorlog of ziekte maakt hun leven moeilijk. Wij kunnen deze mensen helpen. Door geld of goederen te geven, door onze stem te verheffen tegen onrecht, door te luisteren en te bidden.
 • Bouwen – Onze hulp is er altijd op gericht dat mensen op eigen benen komen te staan. Duurzame verbeteringen komen alleen tot stand via goede samenwerking. Daarom bouwen we, samen met anderen en vanuit een christelijke identiteit, aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.

Deze kernwoorden zijn uitgangspunt voor de kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Wijk bij Duurstede om naast de Diaconie een afzonderlijke werkgroep voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking in te stellen.
 

2. Instelling werkgroep

Op grond van ordinantie 8, artikel 1, lid 3 heeft de Diaconie van de Protestantse Gemeente van Wijk bij Duurstede, daartoe door de kerkenraad van die gemeente gemachtigd op 1 maart 2012 de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) opnieuw ingesteld. Deze werkgroep werkt daarom in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de Diaconie en de kerkenraad.

 

3. Taak van de werkgroep

De werkgroep heeft drie, aan het beleidsplan van de Protestantse Gemeente van Wijk bij Duurstede gerelateerde ruime opdrachten gekregen. Deze opdrachten hebben betrekking op de relatie tussen de eigen gemeente en de wereld buiten Nederland. Als zodanig werkt de Werkgroep aanvullend ten opzichte van de Diaconie die vooral is gericht op de directe omgeving van onze Gemeente.
De opdrachten van de Werkgroep zijn:
 1. Zendingsopdracht met wereldwijde hulp aan zusterkerken in de vorm van dialogen, menskracht en geld. Op het punt van geloofsbeleving en geloofspraktijk is er sprake van wederzijdse inspiratie.
 2. Diaconale opdracht met wereldwijde hulp, gericht op de onafhankelijke ontplooiing van een ieder die in geestelijke of materiële nood verkeert. Deze hulp kan individuele personen betreffen, maar ook de context waarin deze personen functioneren. Belangrijk uitgangspunt is het streven naar meer gelijkwaardigheid tussen arme en rijke landen.
 3. Profetische opdracht met stellingname indien (inter-)nationale overheden en andere autoriteiten zich niet laten bepalen door barmhartigheid en gerechtigheid.
   


 

4. Samenstelling en werkwijze van de werkgroep

De werkgroep zou uit 3 tot 5 leden van de Protestantse Gemeente van Wijk bij Duurstede bestaan. Ten tijde van de instelling van de werkgroep waren er drie leden van die gemeente bereid lid te zijn van de werkgroep. Zij vervullen de specifieke functies: voorzitter, penningmeester en secretaris. De werkgroep gaat nog op zoek naar één of twee andere leden, waarvan er één de specifieke functie van communicatiemedewerker zal gaan vervullen. Voorlopig zal die functie worden waargenomen door voorzitter en secretaris.
In de werkgroep hebben geen ambtsdragers, zoals een ouderling of diaken, zitting. De kerkorde noch de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente van Wijk bij Duurstede schrijft dat voor. Om een goede afstemming van werkzaamheden met de Diaconie te verkrijgen heeft de werkgroep met het college van Diakenen afgesproken om twee keer per jaar gezamenlijk te vergaderen: één keer in het eerste kwartaal van een kalenderjaar en één keer in het laatste kwartaal van een kalenderjaar. Tijdens die vergaderingen zullen in elk geval besproken worden:
 1. de plannen van de werkgroep voor de komende periode;
 2. de begroting van de werkgroep;
 3. het collecterooster voor het komende jaar en
 4. het (financieel) jaarverslag van de werkgroep.
Om ook met het College van Kerkrentmeesters een goede afstemming te verkrijgen, zijn met dat college enige afspraken gemaakt. Die afspraken zijn noodzakelijk omdat dit college het beheer van de gelden van de werkgroep verzorgt. De werkgroep heeft namelijk geen eigen bankrekening. Zij streeft ernaar met toestemming van de kerkenraad zo spoedig mogelijk een eigen bankrekening te verwezenlijken. De gemaakte afspraken gelden zolang de werkgroep geen eigen bankrekening heeft of totdat andere afspraken worden gemaakt.

Gelden die door de werkgroep zijn verworven worden vooralsnog in opdracht van de werkgroep door de penningmeester van het college van Kerkrentmeesters overgemaakt naar door de werkgroep aangegeven doelen en bankrekeningen. Verder zal in voorkomende gevallen overleg met het college van Kerkrentmeesters plaatsvinden. Dat overleg heeft in ieder geval betrekking op de Actie Kerkbalans in verband met door gemeenteleden aangegeven toezeggingen voor het werk van de werkgroep.


 

5. Te ondersteunen projecten

5.1 Kerk in Actie-projecten
Kerk in Actie werkt namens de plaatselijke PKN-gemeenten. Dat betekent dat die gemeenten moreel verplicht zijn bijdragen te leveren aan het werk van Kerk in Actie. Dat werk is gericht op “meeleven, financiële steun en solidariteit”.

De Protestantse Gemeente van Wijk bij Duurstede mag zich niet aan die morele verplichting onttrekken. Een deel van het budget van de werkgroep wordt dan ook toegekend aan een of meer projecten van Kerk in Actie. De keuze van de projecten wordt door de werkgroep gemaakt, zo mogelijk, in samenspraak met de leden van onze kerkgemeenschap en de gemeenteadviseur van Kerk in Actie. Daarmee wordt de betrokkenheid van de gemeente bij het werk van Kerk in Actie en de werkgroep bevorderd.
Kerk in actie kent daarvoor twee modellen, te weten:


5.2 Eigen projecten
Ook kunnen projecten worden ondersteund die door een lid dan wel leden van onze kerkgemeenschap worden aangedragen. Daarbij gaat het om projecten buiten Nederland, waarbij leden van onze kerkgemeenschap direct of indirect zijn betrokken en die passen binnen de opdracht van de werkgroep.

5.3 Noodhulp
De werkgroep stelt binnen haar (financiële) mogelijkheden gelden ter beschikking voor situaties waarin sprake is van acute nood, bijvoorbeeld als gevolg van een (natuur)ramp. Als verschillende organisaties voor hetzelfde doel noodhulp vragen, bepaalt de werkgroep aan welke organisatie het geld het beste kan worden verstrekt. Van belang daarbij is de wijze van besteding en de terugkoppeling van die besteding.

5.4 Samenwerking bij te ondersteunen projecten

De werkgroep voert, waar mogelijk, overleg met andere, van belang zijnde commissies binnen onze kerkgemeenschap en zoekt naar samenwerking met verwante commissies buiten onze kerkgemeenschap. Wat commissies binnen de eigen kerkgemeenschap betreft, kan worden gedacht aan de Kindernevendienstcommissie. Tijdens de kindernevendiensten wordt immers gecollecteerd voor een doel dat veelal aansluit bij de opdracht van de werkgroep.

5.5    Wijze van ondersteuning

Wanneer de werkgroep een project ondersteunt, doet zij dat voor een periode van ten hoogste drie jaar voor een bedrag van ten hoogste € 5.000,00 per jaar. Bepalend daarbij zijn de kosten van het project en het beschikbare budget van de werkgroep. In het kader van de afbouw van het voor 1 maart 2012 opgebouwd vermogen mag de maximale bijdrage worden vermeerderd met ten hoogste € 3.000,00 per jaar.6. Inkomsten van de werkgroep
Op basis van de toezeggingen die in het kader van de Actie Kerkbalans zijn gedaan, ZWO-collecten en opbrengsten uit andere activiteiten worden de inkomsten voor de werkgroep geschat op € 15.000,- per jaar.

Daarnaast heeft de werkgroep nog een eigen vermogen dat is ontstaan in de periode vóór 1 maart 2012. De helft van dat vermogen is inmiddels afgebouwd. Het nog resterende vermogen wordt in deze planperiode verder afgebouwd tot een bedrag van € 5.000,00. Dat bedrag blijft in beginsel beschikbaar voor acute noodhulp.

 

7. Activiteiten


Met het oog op de werving van gelden ontplooit de werkgroep activiteiten, zoals:
 • het opstellen van een brief over het werk van de werkgroep die als bijsluiter bij de Actie Kerkbalans wordt gevoegd;
 • het verzorgen van informatie in het kerkblad “Samen verder” over het werk van de werkgroep, waaronder de voortgang van ondersteunde projecten;
 • het via de website van onze kerkgemeenschap verstrekken van informatie over de doelstelling en de activiteiten van de werkgroep;
 • het verzorgen van informatie bij collecten die zijn gericht op doelen die binnen de opdracht van de werkgroep vallen;
 • het verzorgen van speciale bijeenkomsten met een spreker of film, gericht op het werk van de werkgroep;
 • het verzorgen van schrijfacties voor politieke gevangenen, mensenrechtenorganisaties en Nederlandse gevangenen in het buitenland en, in samenwerking met de Diaconie, voor gevangenen in Nederlandse gevangenissen;
 • het medeorganiseren van bijzondere kerkdiensten, gericht op het werk van de werkgroep;
 • het ondernemen van bijzondere activiteiten, zoals de traktatie bij het maandelijkse koffiedrinken na de kerkdienst, het verkopen van de zendingserfgoedkalender, het verkopen van producten uit een projectland en het organiseren van muziekuitvoeringen en sponsoracties.
Daarnaast zamelt de werkgroep ten behoeve van kerk in Actie onder meer postzegels, ansichtkaarten, vreemd geld, mobiele telefoons en gebruikte cartridges in. Kerk in Actie verkrijgt door verkoop daarvan gelden die kunnen worden benut voor haar projecten.

Wijk bij Duurstede, 15 februari 2017Einde artikel
 
terug