Diaconie Diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Dit heeft de kerk altijd al als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.

 

Taken ten aanzien van gemeente en eredienst.

Verzorgen van het avondmaal, doopdienst, gedachtenisdienst.

Inzamelen van gelden. De collecte is meestal bestemd voor een doel wat door Kerk in Actie aanbevolen wordt.

Er voor zorgen dat de eredienst voor iedereen bereikbaar is.

De kerkdienst kan een ieder mee maken via internet en kerkomroep.nl.

Oudere gemeenteleden en andere die ervoor in aanmerking komen met Kerstmis en Pasen een attentie bezorgen.

Oudere gemeenteleden ( al dan niet met een kwetsbare gezondheid ), gehandicapten, eenoudergezinnen en alleenstaanden informeren over vakantiemogelijkheden die worden aangeboden door de landelijke diaconale bureaus en particuliere welzijnsinstellingen en hen er op attenderen dat, indien nodig, tegemoetkoming in de kosten mogelijk is.

 

Taken ten aanzien van de samenleving.

In overleg met andere instanties iets doen aan geestelijke en materiële nood welke er is binnen de gemeente Wijk bij Duurstede dit i.s.m. met Caritas van de Rooms Katholieke Parochie.

Indien nodig Stichting Binding en Signaleringsnetwerk te wijzen op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van kwetsbare groepen.

Samenwerking met de Zending, Wereld Diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Deze schenken aandacht aan doelen en activiteiten buiten onze landsgrenzen.


 


Taken ten aanzien van de naaste.

Gerichte hulpvragen van personen zowel binnen als buiten onze kerkgemeenschap, gesteld aan ( één van ) de diakenen, bij voorkeur in samenwerking met Caritas Wijk bij Duurstede en/of Cothen adequaat en vertrouwelijk behandelen.

Via de ouderlingen en contactpersonen zicht krijgen op ( verborgen ) financiële en sociale noden van gemeenteleden. De gemeente zodanig voorlichten dat zij deze noden onderkent en onder de aandacht van de Diaconie kan brengen.

Financiële ondersteuning geven aan instellingen en organisaties die zich met hulpverlening aan de naaste bezighouden ( o.a. Stichting Timon)

 

Visioen

We dromen van en streven naar een ideale samenleving……
Waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt
Waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen
Waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend ook.
Waar alles wordt gedaan om mensen die van het rechte pad afdwalen, weer op het goede spoor te krijgen en een nieuwe start kunnen maken.
Waar ons handelen als mensen de aarde en al wat erop leeft geen onomkeerbare schade berokkent.

terug