Profielschets gemeente Profielschets gemeente

Gemeenteprofiel Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede maakt sinds de samenvoeging op 1 januari 1996, als grootste kern, samen met Cothen en Langbroek onderdeel uit van de gelijknamige gemeente.  Alle drie kernen met hun eigen karakteristieken, ook als het gaat om het spectrum van geloofsgemeenschappen.
 
De Kern Wijk bij Duurstede telde op 1.1.2016, 18.053 inwoners. Het kreeg in 1300 stadsrechten. “De stad van de kunstenaars”, zoals Wijk ook wel wordt genoemd, ademt de sfeer van een historische stad die met haar tijd is meegegaan. De historische gebouwen, de vele ateliers, de verschillende culturele activiteiten, maar ook de gezelligheid van culinaire uitgaansgelegenheden dragen daaraan bij. Onze Grote Kerk heeft net zoals kasteel Duurstede, de stadswallen en de oude poortmolen,  een prominente plek in een lange rij van historische gebouwen.
Samen met de kernen Cothen en Langbroek telt de gemeente 23.393 inwoners (per 01-01-2016)
 
Vanouds een kleine stad, is Wijk bij Duurstede vanaf de jaren `70 geleidelijk uitgebreid met verschillende nieuwbouwwijken. Nog steeds vindt uitbreiding plaats, maar ook inbreiding. Dit betekent dat er naast  "authentieke Wijkenaren" veel import bewoners en dus ook forensen zijn.
 
‘Wijk’, zoals we onze stad vaak noemen, ligt aan de rivier de Lek maar niet aan grote doorgaande routes. De stad heeft dan ook van oudsher een hoge graad van eigen voorzieningen, commercieel, cultureel, sociaal maar ook kerkelijk.
 
Spectrum van gelovend Wijk bij Duurstede
Naast onze Protestantse Gemeente  bestaat in de kern Wijk bij Duurstede een tweede PKN gemeente, de Hervormde Gemeente,  waar wij het kerkgebouw mee delen. Verder is er een Rooms-Katholieke parochie, een Baptistengemeente "de Haven" en een evangelische gemeente "de Rivier".
Er is het Beraad van Kerken (www.kerkenbijduurstede.nl) waarin zich 8 kerken van de kernen Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede verenigd hebben.
In het Beraad ontmoeten en informeren de kerken elkaar en werken waar mogelijk samen. De inzet is om als kerken toegankelijk en van betekenis te zijn voor de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede. Kijk voor de activiteiten van het beraad op de genoemde website.
 
Ontstaan van onze gemeente
De Protestantse Gemeente is in de jaren ’80 ontstaan uit een samenwerking tussen de toenmalige Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Wijk bij Duurstede (destijds een ‘buitenwijk’ van de Gereformeerde Kerk van Doorn).
 
Bij de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in 2004 is in Wijk bij Duurstede na zorgvuldige weging gekozen voor twee PKN gemeenten: de Hervormde Gemeente en de Protestantse Gemeente. De afgelopen jaren zijn we meer en meer samen gaan werken. Zo organiseren wij nu een aantal gezamenlijke diensten zoals de Kerstnachtdienst en de diensten tijdens de stille week. Met nog meerdere kerkgenootschappen organiseren we sinds 2011 de gezamenlijk openluchtviering op eerste Pinksterdag.
Samen met de Hervormde Gemeente hebben wij de hoop dat die samenwerking zich in de toekomst verder zal uitbreiden.
 
De kern van onze gemeente
Centraal in onze gemeente staat het licht van Christus. Rond dat Licht ontmoeten we elkaar. Daar laden wij ons aan op. Daar ontvangen we nieuwe inzichten en inspiratie voor het leven van alledag, voor het leven in Wijk bij Duurstede en de wereld om ons heen.

Dit is verder uitgewerkt in de volgende visie:
Geworteld in het Evangelie wil de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede voluit kerk zijn, elkaar ontmoetend in en rond het Licht van Christus.
Een open, toegankelijke en zichtbare geloofsgemeenschap van deze tijd: steeds kritisch zoekend naar de weg waarop het Christen-zijn richting geeft bij persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Wij willen elkaar binnen de geloofsgemeenschap, en anderen daarbuiten, in hedendaagse taal aanspreken op de vertaling van het Evangelie, en de omgang met God, naar het hier en nu.
 
 De Protestantse gemeente Wijk bij Duurstede laat zich als volgt kenmerken:
-       Wij vieren samen (gericht op God en als ontmoeting onderling)
-       Persoonlijk contact is daarbij van belang (kennen en gekend worden)
-       Wij werken aan de verbinding tussen de generaties
-       Wij zijn uit op een vertaalslag naar het dagelijks leven (ook zondags willen we hiertoe worden geprikkeld)
-       Wij beperken ons niet tot de zondagmorgen of het kerkgebouw, maar vormen een informeel netwerk, ook door de week op andere plekken (kleine groepen)
-       Wij zijn betrokken op de samenleving en nemen er actief aan deel (diaconaal/pastoraal)
-       Wij zijn pluriform als gemeenschap: traditioneel tot vrijdenkend
-       Wij hebben de wil tot samenwerken
 
Hiermee willen we als gemeente oplaadplek zijn voor en met mensen die, met respect voor de verschillen die er zijn, elkaar opzoeken en elkaar inspireren. Daar horen ontmoeting en betrokkenheid bij. We vinden niet dat dit ophoudt bij ‘gelijkdenkenden’. We willen aansprekend en aanspreekbaar zijn, ook voor groepen die zich in meer of mindere mate van ons af bewogen hebben.
 
Daartoe zijn de Protestantse Gemeenten Cothen en Wijk bij Duurstede  een samenwerkingsverband aangegaan. Zij hebben zich bij de Protestantse Kerk Nederland in 2014 aangemeld als “pioniersplek” voor het Missionair Werk van de Protestantse Kerk in Nederland.
Op de site van de PKN Nederland (http://www.protestantsekerk.nl/) leest u dat een pioniersplek een vernieuwende vorm van kerkzijn is die aansluit bij de veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. (Zoek op pioniersplek)
Voor wat onze pioniersplek en de invulling daarvan betreft vindt u meer informatie op de site www.zininwijkbijduurstede.nl
 
Wij willen een kerk zijn die onderdeel is van wat zich in de samenleving afspeelt: maatschappelijk, sociaal, politiek en cultureel. Zichtbaar en hoorbaar, met oog en oor voor andere inzichten zonder onze eigen identiteit te verliezen. Hierbij maken we een beweging van binnen naar buiten.
 
Voor onze jeugdige gemeenteleden zijn wij zoekende naar vormen om hen te inspireren zodat ze zich kunnen ontwikkelen in hun geloofsleven. Dat betekent allereerst dat onze geloofsgemeenschap aanwezig moet zijn in de leefwereld van deze groep. Ook hier speelt taal die nú begrepen wordt een belangrijke rol. We kiezen ervoor om een gemeente te zijn die voor jong en oud een oplaadplek is.
 
De gemeente streeft naar een herkenbare eredienst. Daarbij zoeken we de herkenbaarheid in een kwalitatieve, stijlvolle samenhang tussen al die elementen die samen de eredienst vormen: de verhalen, uitleg, taal, lied, muziek, beeld, stilte, vorm, geluid, symbolen, kleur, rituelen etc.. We willen een eredienst met een uitnodigend, open en naar buiten gericht karakter. De ontmoeting heeft daarin een belangrijke rol.
Voor veel kerkgangers is de zondagse eredienst een belangrijk oplaadmoment. Daarnaast zullen de oplaadplekken divers zijn, zoals de gemeente zelf divers is, variërend van themadiensten, jeugdgroepen, concerten, gebeds- en gespreksmomenten, gezamenlijke maaltijden, diaconale activiteiten, enzovoort. 
Deze diversiteit vraagt om een hoge mate van zelforganisatie en bijdrage vanuit de gemeente.
 
Het is belangrijk dat de burgerlijke gemeente van Wijk bij Duurstede en de wereld iets merken  van de aanwezigheid van onze kerkelijke gemeente. Wij investeren daarom in onze contacten binnen de Wijkse samenleving en ook daarbuiten.
 
Gemeenteleden
De Protestantse gemeente kent ongeveer 800 leden.
 
Het aantal basisschoolleerlingen dat wekelijks de kerkdienst bezoekt is ca. 10. De kinderen gaan tijdens een gedeelte van de kerkdienst naar de kindernevendienst waar het thema van de zondag wordt behandeld. Ze worden begeleid door een enthousiast team van gemeenteleden.
Om de overgang van kindernevendienst naar de "volwassen" dienst geleidelijk te laten verlopen, is er sinds kort een aantal zondagen per jaar jeugdkerk. Ook deze wordt verzorgd door gemeenteleden.
 
Daarnaast worden  jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd en voor  13 tot 16 jarigen. Voorbeelden zijn de kinderspeelmiddagen en de "Nacht zonder dak".
 
Voor jongeren in de leeftijd van 13 t/m 17 bestaan er huiskamerbijeenkomsten geleid door gemeenteleden. Op dit moment is een viertal groepen (3 – 6 jongeren per avond) actief, die tien keer per seizoen bijeenkomen.
 
Na het vaststellen van ons beleidsplan hebben we een start gemaakt met het vraaggericht werken met betrekking tot allerhande activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Daarbij is het maken van verbindingen tussen gemeenteleden van belang. We zien het als een verantwoordelijkheid van de kerkenraad om hierin te faciliteren en gemeenteleden te inspireren tot een missionaire houding.
 
Zondagse Eredienst
De zondagse erediensten vinden plaats in de Grote Kerk aan de Markt. Deze kerk waarvan de historie teruggaat tot de Middeleeuwen, met één van de oudste orgels van Nederland, vormt een imposante en stijlvolle omgeving voor onze vieringen.
 
Afwisselend per vier maanden vinden de diensten plaats om 09:15 en 11:00 uur. Vinden de diensten vroeg plaats, dan zijn er ca. 75 tot 100 mensen aanwezig; in een late dienst 100 tot 125. Er lijkt een voorzichtige opbouw te zijn van de leeftijdsgroep tussen 30-45 jaar met jonge kinderen.
 
We hechten aan een eredienst die past bij het profiel van onze gemeente. Ook bij de eredienst hoort dus een open en toegankelijk karakter. De eredienst ‘zet aan tot nadenken’ en is door uitleg richtinggevend. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij ‘wat mensen beweegt’. De eredienst ‘brengt geloven dichtbij’. Typerend voor onze eredienst zijn wisselende kenmerken als: samenhang, informeel, dynamiek, kracht van eenvoud in (aantal) woorden, interactiviteit, persoonlijk.
 
De erediensten worden begeleid door een team van professionele organisten. Het kerkkoor “Cantique” verleent bij diverse diensten muzikale medewerking.
 
Organisatie
Een kleine 200 vrijwilligers doen iets in of om de kerkgemeenschap. Van het leiden van een gespreksgroep,  verzorgen van bloemen, kosterschap tot lid van de kerkenraad. Er spreekt een grote betrokkenheid uit, een grote groep van deze vrijwilligers zie je in de zondagse eredienst. Een aantal vrijwilligers zijn op andere wijzen betrokken bij onze gemeente.
 
Kerkenraad
De kerkenraad telt ca. 13 leden. Op dit moment zijn een aantal functies vacant. De kerkenraad komt maandelijks bij elkaar. Door het afnemende aantal kerkenraadsleden is het moderamen vervallen. Het streven is één maal per jaar een dag bijeen te komen voor bezinning en verdieping.  
                                     
Zoals gebruikelijk binnen de PKN, zijn ook in deze gemeente een plaatselijke regeling, een beleidsplan en daarvan afgeleide jaarplannen opgesteld. Dit gemeenteprofiel en het profiel van de predikant zijn daarvan afgeleiden.
 
Pastoraat
Met een (ver)bindende en faciliterende rol van de predikant, is pastoraat "van ons allemaal’. Crisispastoraat en bezoek aan ernstig zieken behoren tot de taak van de predikant. Ook bezoekt hij gemeenteleden op verzoek. Het overige bezoekwerk wordt gedaan door een groep van pastorale medewerkenden. Inmiddels is een groot aantal gemeenteleden, dat daar prijs op stelde, bezocht.
 
Ook andere manieren van gemeenschapsvorming zien we als pastoraat. Een voorbeeld hiervan is de groep "ouders van nu". Deze groep komt 4 x per jaar bij elkaar om met elkaar vragen over geloofsopvoeding te delen.  Andere voorbeelden zijn een gespreksgroep voor chronisch zieken en een netwerk van alleengaanden, die in groepjes activiteiten ontwikkelen, de seniorenochtenden die georganiseerd worden in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis.  Het koffie/thee drinken twee keer per maand na de dienst.
 
Diaconie
Onderdeel van de kerkenraad vormt de Diaconie. Plaatselijke hulpverlening wordt samen met de RK-parochie gegeven. Met de Hervormde  Gemeente worden enkele activiteiten uitgevoerd.
Er vinden diverse lokale en activiteiten plaats door een actieve taakgroep voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp.
De contacten buiten onze landsgrenzen worden eveneens onderhouden door de taakgroep ZWO.
 
Financiën
Het college van Kerkrentmeesters voert een consistent financieel beleid en kan steunen op
een stevige vermogenspositie waarmee zij nog jaren vooruit kan. De ontwikkeling van de
inkomsten uit levend geld (licht stijgend) stemt tot tevredenheid.
 
Communicatie
Elke zondag is er een kerkbrief, waarin de liturgie is opgenomen en een korte aanduiding van op handen zijnde activiteiten. Ongeveer 8x per jaar verschijnt het kerkblad "Samen Verder" met uitgebreide informatie over alles wat in de gemeente speelt. De gemeente heeft een eigen website www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl.
Regelmatig verschijnen in de plaatselijke bladen aankondigingen van diensten en andere activiteiten.

De tekts van dit gemeenteprofiel kunt u ook vinden op onze downloadpagina:
http://www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl/downloads

 

terug