Liturgie voor zondag 26 mei 2024 Liturgie voor zondag 26 mei 2024

Organist: Pim Schipper
Koster: Ton van der Made
Livestream: Mario Batenburg
Lector en kerkrentmeesters: Margriet van Rossen
Diaken: Jelte Veenstra
Ouderling van dienst: Marion Grondijs
Voorganger: ds. Harold Oechies uit Bilthoven

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Allein Gott in der Höh sei Ehr - Jan Pietersz. Sweelinck (1563-1621)

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed
God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt
en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.

We zingen: Lied 280: 1,2,3,7

- allen gaan zitten -

Gebed om ontferming,
overgenomen met Kyrie: Lied 301e

We zingen als Gloria: Lied 705

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste lezing: Jeremia 23, 25-32 (lector)

We zingen: Lied 537: 1,2

Tweede lezing: Johannes 2, 13-22 (voorganger)

We zingen: Psalm 68: 1,7

Verkondiging

We zingen: Lied 1001

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven:
1. Diaconie/ZWO
2. KerkOrgelspel tijdens de rondgang: Improvisatie

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
overgenomen met acclamatie: Lied 368g


ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 362

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Nun danket alle Gott BWV 79 – Johann Sebastian Bach (1685-1750)


Na de dienst is er koffie en thee in de Open Hof.

 

Bloemengroet

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Marit Kroon en is bestemd voor mevr. D. Berrens- Sijtsma en voor dhr. J. Oechies.
 

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur) of later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede 

terug