Liturgie voor zondag 7 april 2024 Liturgie voor zondag 7 april 2024

Organist: Sander Booij
Koster: Chris Middelkoop
Livestream: Bert de Boer
Lector en kerkrentmeesters: Margriet van Rossen
Diaconie: Bea Swank
Ouderling van dienst: Cobie de Boer
Voorganger: ds. Hans Koops, Odijk

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel

Welkomstwoord

In Memoriam (allen gaan staan)

Na een moment van stilte zingen we:
(melodie Lied 961)

            Niemand leeft voor zichzelf
            Niemand sterft voor zichzelf
            Wij leven verbonden met God en elkaar
            in tijd en eeuwigheid.

Bemoediging:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed:
God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt
en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer.
Amen

- allen gaan zitten -

We zingen: Psalm 111: 1,6

Gebed om ontferming
Afgesloten met Lied 301k
(I = Voorganger, II = allen)

We zingen als loflied: Lied 622: 1,4,5,6

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Lezing Oude Testament: Jesaja 26, 1-9

We zingen: Lied 175

Evangelielezing: Johannes 20, 19-31

Verkondiging

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven,
1. Diaconie/ZWO - Colombia
2. KerkOrgelspel tijdens de rondgang

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 611

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

OrgelspelLivestream De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur) of later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede

Bloemengroet

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Gerrie van der Heijden en is bestemd voor mevr. E. Hey–Harms en voor mevr. P. Lokhorst–Knoop.

terug