Kerkenraadskrabbels december 2015 Kerkenraadskrabbels december 2015
 Twee zaken wil ik vanuit de kerkenraad met u delen die voor zowel in de kerkenraad als de gemeente van belang zijn. Het eerste is de voortgang van de werkgroep “Werk aan de Kerk”, en daarmee samenhangend het tweede punt; hoe is het met de voorbereiding voor de beroeping van de opvolg(st)er van ds. Kroese die eind augustus 2016 afscheid zal nemen?
 
Op 14 april was er een gemeenteavond waar we u gevraagd hebben uw gouden momenten in onze gemeente te benoemen. Een hand op een schouder, een gebed en lied, kinderen in de dienst, een gezamenlijke dienst met de hervormde Gemeente met Kerst, de Stille Week, een kaartje door de bus, de bloemen en een kop koffie. Kortom te veel om op te noemen, maar voor ieder die zijn of haar vertelde even waardevol. De Werkgroep “Werk aan de Kerk” heeft met deze resultaten met een groep van ca 20 gemeenteleden op 24 juni een avond nagedacht over de betekenis van al die momenten en hoe we daar een richting of gezamenlijk beeld uit naar voren kunnen laten komen. Te veel beelden maakt het lastig om te kiezen, dus heeft de werkgroep er uiteindelijk 4 beelden van gemaakt. Deze vier beelden zijn met de gemeente gedeeld en op de Startzondag aan u gepresenteerd. Variërend van een Bijenkorf waar we midden in de maatschappij in en uitvliegen en weer terugkomen, met een gebouw dat zo´n rol ondersteunt, tot de Veilige Haven waar we vanuit de verbondenheid met elkaar en de zorg voor jong en oud met onze gemeente verder gaan. We hebben u op de startzondag gevraag wat u van de beelden vond. Niet of u wilde kiezen, maar of u wilde aangeven wat in een beeld aanspreekt of juist niet.
Via internet en verzamelde briefjes hebben we gezien dat u het soms beste een hele stap vindt om u zomaar uit te spreken. Ook hebben we gezien dat u wel eens twijfel had bij de haalbaarheid van een beeld, omdat u voorzag dat we niet zomaar ons gezamenlijke gebouw kunnen verbouwen. Er waren ook gemeenteleden die over een beeld erg enthousiast waren en liever vandaag dan morgen daarmee aan de gang zouden willen gaan.  De werkgroep heeft alle reacties doorgenomen. Terecht dat u opmerkt dat we samen met de Hervormde Gemeente ons pand delen en het niet zomaar maar kunnen veranderen. Dat was ook niet de bedoeling van de beelden. Ze waren bedoeld om u, net als de werkgroep, aan het denken te zetten over onze toekomst, zonder direct naar beperkingen te kijken.
 
Uit alle reacties valt ook op te maken dat vele van u eigenlijk van elk beeld wel een aantal goede punten ziet die verdere aandacht en uitwerking kunnen gebruiken.
 
Met al deze informatie is de werkgroep weer aan de slag gegaan. In de kerkenraadsvergadering van 9 december a.s. zal de werkgroep aan de kerkenraad een presentatie geven waarin de richting van het beleidsplan zal worden toegelicht. Afhankelijk van de mening van de Kerkenraad, zal de werkgroep Werk aan de Kerk het concept verder uitwerken tot een beleidsplan. De Kerkenraad zal dit plan vervolgens met de gemeente delen en in een gemeenteavond toelichten.
 
Dan loopt e.e.a. vanzelf over in het andere onderwerp: de beroeping van een nieuwe predikant (m/v).
 
De kerkenraad heeft in de vergadering van november stilgestaan bij de opvolging van Henk Kroese. Er is een aantal vragen gesteld in de trant van:
  • Kunnen we ons nog steeds een hele predikantsplaats veroorloven;
  • Hoe snel na het vertrek van ds Kroese moet een nieuwe predikant aantreden;
  • Welk uitgangspunten uit het beleidsplan hebben we nodig om een profielschets te maken;
  • Welke stappen (toestemming landelijke organisatie, informeren en betrekken gemeente, samenstellen beroepingscommissie etc) moeten we allermaal doorlopen;
  • Hoe lang duurt een beroepingtraject gemiddeld;
 
Sommige vragen kan de Kerkenraad zelf beantwoorden, voor andere vragen zijn kerkelijke instanties, college van kerkrentmeesters en de werkgroep Werk aan de Kerk nodig.
 
De kerkenraad is er zich van bewust dat een aantal zaken in het vroege voorjaar duidelijk moet zijn, zodat we in het najaar van 2016 weer een invulling van de predikantsplaats hebben. Dat betekent ook dat in de komende maanden verschillende activiteiten en bijeenkomsten voorbereid en met de gemeente gedeeld moeten worden.
 
In de vergadering is daarom het volgende ruwe tijdschema uitgewerkt:
  • 09 december reguliere kerkenraadsvergadering met inbreng van de werkgroep Werk aan de Kerk van een concept beleidsplan,
  • 07 januari reguliere raadsvergadering,
  • 21 januari extra raadsvergadering ter bespreking van het dan uitgeschreven beleidsplan,
  • 03 februari reguliere raadsvergadering met inbreng commissie exploitatie kerkelijke gebouwen en  
  • om en nabij half februari een gemeenteavond over beleidsplan en eventueel consequenties voor de beroepingsprocedure uit het beleidsplan en financiële situatie.
 
U ziet dat we verwachten in februari/maart 2016 zover te zijn dat we een beleidsplan hebben, inzicht in de financiële draagkracht en de richting die de beroepingscommissie mee zal krijgen.
 
Er is nog vele werk te doen, maar we hopen dat u hiermee een beeld heeft van de activiteiten die de komende periode gepland zijn en war u bij betrokken zal worden. U kunt ook al nadenken over de volgende vraag: zou ik mij actief willen inzetten voor het beroepingswerk? Want die vraag zal over niet al te lange tijd aan de gemeente gesteld worden.


Namens de kerkenraad,
Herman van Sprakelaar
terug