Ouderlingen

Ouderlingen

 

 

 Omzien naar elkaar
'Hoe gaat het met je?'
Een eenvoudige vraag, waar een heel verhaal bij kan horen.
In de kerk vinden we het belangrijk dat je er mag zijn zoals je bent,
met je hebbelijkheden en je onhebbelijkheden,
met je vragen en je antwoorden,
met je geloof en met je twijfel.

Aan het onderling contact wordt door heel veel gemeenteleden bijgedragen. Het is heerlijk als iemand je die vraag met oprechte aandacht en zonder bijbedoelingen stelt. Als je je verhaal kwijt kunt… Voor ons is dat een kernkwaliteit van gemeente-zijn: elkaar die vraag stellen, betrokken zijn op elkaar. De ervaring opdoen: ik mag er zijn, ook mijn verhaal doet er toe… daar werken we aan, want die ervaring is uiteindelijk het hart van ons geloof. Daarin klopt Gods hart.
Om het onderling contact te bevorderen zijn er contactpersonen en ambtsdragers (ouderlingen en diakenen). De diakonie richt zich met name op materiërle nood, zowel bij mensen binnen de gemeente als bij mensen daarbuiten. Diakenen hebben contact met allerlei hukporganisaties, en steunen die ook financieel (zie het item ‘kerkenraad/diakonie’ op deze website)
 

Contactpersonen en ouderlingen
Contactpersonen en ouderlingen zoeken zoveel mogelijk in ieder geval díe mensen op die aangegeven hebben daar prijs op te stellen. Soms ook omdat ze (via anderen) horen dat er bijzondere omstandigheden zijn (jubileum, ziekte, geboorte, overlijden). Contactpersonen en ouderlingen doen dus op dezelfde manier bezoekwerk. Het enige verschil is dat de ouderlingen in de kerkenraad zitten.


Pastoraal team
Onze kerkgemeenschap telt circa 1200 leden, in alle leeftijdscategorieën en in allerlei leefomstandigheden. Veel situaties zowel in vreugde als in verdriet vragen om pastorale bijstand.
Het is ondoenlijk voor de predikant en de ambtsdragers om al deze zorg te verlenen.
Daarom is een groep van 8 personen opgeleid om deze pastorale zorg te kunnen verlenen.


Ouderlingenberaad
Het ouderlingenberaad bestaat uit 2 ouderlingen en de predikant.
Zij bespreken alles wat met het bezoekwerk te maken heeft:
• Welke adressen moeten bezocht worden?
• Hoe gaat het met het bezoekwerk?
• Waar lopen we tegenaan, en waar krijgen we energie van?
• Hoe verloopt het contact met de jongeren (vaak in groepsverband)?

 De predikant
Onze predikant, ds. Jan Offringa, doet veelal bezoekwerk op verzoek, bij bijzondere omstandigheden ook op eigen initiatief. Het is altijd mogelijk een beroep te doen op de predikant, de ouderlingen en de contactpersonen.

Voor adressen en telefoonnummers. zie het item ‘Contact’ op deze website.

Groot Huisbezoeken en groeigroepen
Om het onderling contact binnen de gemeente te bevorderen houden we zogenaamde Groothuisbezoeken. Een tiental gemeenteleden komt dan bij elkaar om – vaak op aangeven van de predikant – met elkaar van gedachten te wisselen over vragen en antwoorden die met geloven te maken hebben.
Daarnaast bestaan er ook zogenaamde Groeigroepen: vaste groepen van mensen die elkaar al langer kennen en met elkaar doorspreken over allerlei vragen die met geloof en volwassen verantwoordelijkheid te maken hebben.
 

Grote kerk bezoek
Eén keer per jaar is er het Grote Kerk Bezoek waarvoor alle gemeenteleden worden uitgenodigd. Dat vindt plaats in april. Deze avond biedt mensen de gelegenheid om eens met anderen buiten de ‘eigen kring’ in gesprek te komen. Daarnaast wordt er nog altijd op de Loever, een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten, een Groot Huisbezoek gehouden met hetzelfde thema. Ook op de seniorenochtend in of rond april komt het thema aan de orde.

Bezoekwerk
Hoe gaat het met je?’ Elkaar opzoeken met deze vraag is in onze tijd geen vanzelfsprekendheid, en het lukt ook niet altijd zoals we dat willen. Soms wachten mensen op bezoek, maar er komt niemand. Dat kan een behoorlijke teleurstelling zijn. We zijn altijd blij als mensen de moed hebben om in dat geval zelf aan de bel te (laten) trekken.
Want velen zijn met hart en ziel bij anderen betrokken. Soms spontaan, vanuit de buurt, maar in de kerk ook meer georganiseerd.

Seniorenochtenden
Voor mensen van 65 jaar en ouder worden er vier seniorenochtenden per seizoen georganiseerd. De leeftijdsgrens wordt overigens niet strikt gehanteerd, ook mensen jonger dan 65 zijn hartelijk welkom.
Op drie van deze ochtenden bespreken ze een onderwerp, dat in overleg wordt bepaald. De predikant bereidt het voor en leidt het gesprek. In de adventsperiode en in de 40-dagen-tijd hebben de bijeenkomsten meer het karakter van een viering, met pianospel, Bijbellezingen, gedichten en zingen.
Dit alles vindt plaats in de grote zaal van het Activiteitencentrum van het Ewoud en Elisabethgasthuis Voor wie graag wil komen maar geen vervoer heeft: u kunt contact opnemen met dhr. Wim van der Wal, tel. 572 489. Hij zorgt er dan voor dat u opgehaald wordt en weer thuisgebracht.
 

De Loever
De Loever is een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten. Een keer in de vier weken wordt er een Bijbelkring gehouden met de bewoners die dat willen. Meestal zijn we met 6 à 8 bewoners. We horen een verhaal uit de bijbel, we praten erover of we maken iets, of we doen iets met elkaar. We zingen en we bidden.
Twee keer per jaar is er een kerkdienst die speciaal op de bewoners van de Loever is afgestemd. Deze diensten worden met en voor de Loeverbewoners voorbereid. Er is een vesper in de Stille Week, en een zondagmorgendienst. We sluiten het seizoen meestal af met een gezellig uitje.


De Bijbelkring is altijd op maandagavond, van 19.15 uur tot 20.30 uur. Een team van 4 personen zorgt hiervoor, samen met de predikant. Contactpersoon: Janetta van Rijswijk, tel. 578 696


 

terug