Berichten van de diaconie Berichten van de diaconie
BERICHT VAN DE DIACONIE
 
Collecteverantwoording 2014.
 
Wat is diaconie: onder andere het onderstaande. In deze verantwoording gaat het om de gelden en niet het werk dat de diakenen doen aan de organisatie van en het meedoen in de kerkdiensten, overleggen met instanties, vergaderen, bezoekwerk en zorgen voor.
 
Regelmatig wordt er gecollecteerd. De meeste collectes zijn voor het plaatselijk diaconaat (PD), voor (bijzondere) doelen in onze Wijkse en binnenlandse samenleving.
De ZWO zorgt voor de gelden voor de wereldwijde noden. En dat doet zij met verve!
Vanuit de Protestantse Kerk (PKN) krijgen wij ieder jaar een uitgewerkt collecterooster. Als diaconie houden wij ons niet aan alle door de PKN ingevulde weekcollectes.
Wij moeten als diaconie ook voor het plaatselijk diaconaat collecteren om voldoende geld te genereren voor plaatselijke noodhulp in crisissituaties, samenwerking met Caritas (denk ook aan de Sint Nicolaasactie voor minder bedeelde gezinnen), het Diaconale Quotum voor de PKN (afdracht heffingsfactor belijdende leden) en andere uitgaven.
Gelukkig hebben wij als diaconie voldoende financiële middelen gereserveerd om in deze (afgelopen) moeilijke financiële jaren in te kunnen zetten voor noodhulp. In de meeste gevallen samen met Caritas: verhouding 2/3 Caritas en 1/3 onze diaconie.
Niet alle noodhulpaanvragen kunnen wij honoreren. Soms zijn de schulden te groot!
Gelukkig ondervangt Stichting Binding in Wijk bij Duurstede de meeste hulpaanvragen. Vanaf deze plaats chapeau voor deze organisatie.
 
Binnen onze diaconie overleggen wij ieder jaar over de doelen en maken daar afspraken over. Afgesproken is dat de diaconie tot en met 2016 een vast bedrag van € 750,-- (inclusief de collecteopbrengsten) overmaakt aan Stichting Timon en de Voedselbank.


Voor de cliënten van de Voedselbank heeft de diaconie een ludieke actie gehouden in samenwerking met restaurant De Veldpoort. Bij de voedselpakketten in de maand december 2014 zijn dinerbonnen uitgegeven. Voor alleenstaanden en gezinnen. Daarnaast helpen wij de Voedselbank met het ophalen van voedsel vooraf aan een kerkdienst en waar nodig ondersteunen wij financieel ook op andere fronten.


Daarnaast doneert de diaconie aan andere belangrijke goede doelen.
Zo is er in 2014 eenmalig een gift overgemaakt naar De Wijkse Loods, Stichting Tear (actie Zonder Dak), Het Roosevelthuis, Children’s Relief (aanvulling op de collecte van de ZWO), Kinderhulp, en natuurlijk de aanvragen voor noodhulp in crisissituaties.


Ook vergeten wij Stichting SOK (kinder-zomer-kamp) uit Cothen niet. Meestal verdubbelen we de collecte, en dit jaar, hun jubileumjaar, hebben wij het bedrag aangevuld tot € 750,--.


De collectes voor het Binnenlands Diaconaat, Stichting JOP (landelijk jeugdwerk), pioniersplekken in Nederland (denk aan ZIN) en de traditionele collecte voor Kerk&Israël blijven wij in ons collecterooster opnemen.


En natuurlijk hebben wij ook de zorg voor onze ouderen in onze gemeente: met Pasen en Kerst een attentie, waarin we als kerk laten zien dat we onze ouderen respecteren en niet vergeten. Gewoon, omkijken naar elkaar! Sinds twee jaar is er de mogelijkheid van het ‘aanschuiftafelproject’ in het E&E gasthuis. Daar maken veel ouderen gebruik van, niet alleen om gezellig en lekker te eten, maar ook om elkaar te ontmoeten.
Om bij het E&E gasthuis te blijven: de diaconie heeft in samenspraak met de activiteitenbegeleidster geld beschikbaar gesteld voor een activiteit voor alle bewoners van het E&E. Het programma ligt klaar.


Maar ook de bijzondere diensten: Doopdienst, Gedachtenisdienst, Paasavond, Kerstavond, schrijfactie voor Amnesty vallen onder de (financiële) zorg van de diaconie. De bloemen op de liturgietafel en Avondmaaltafels, het brood, de wijn, de Paaskaars worden (mede) uit de opbrengsten van de collectes plaatselijk diaconaat betaald.


Kortom, de diaconie is een actief kerkelijk bedrijf. Waar veel, heel veel geld in rondgaat. Gedoneerd door u. Daarvoor, ook namens mijn medediakenen, hartelijke dank.
Hieronder dan nog de collecteopbrengsten van het afgelopen jaar 2014.
Gecollecteerd voor:
Stichting Timon € 252,87 (2 collectes)
Voedselbank € 332,47 (2 collectes, incl. de Brugdienst, excl. Kerstavond)
SOK € 156,55 (1 collecte)
JOP € 358,20 (2 collectes)
Binnenlands diaconaat € 276,19 (2 collectes)
Kerk & Israël € 143,47 (1 collecte)
Pioniersplekken € 64,25 (1 collecte)
subtotaal € 1.584,00
Plaatselijk Diaconaat (PD) € 3.478,03
Totaal € 5.062,03
Tijdens de Kerstnachtdienst, samen met de Hervormde Kerk, is een bedrag van € 1.994,15 opgehaald voor de Voedselbank.
Wilt u meer details lezen over inkomsten en uitgaven van de diaconie: in oktober ligt de afrekening 2015 weer klaar ter inzage bij de scriba Ook op de ANBI pagina van de diaconie kunt u deze gegevens vinden. En misschien denkt u: JA, diaken worden staat voor de komende vier jaren op mijn prioriteitenlijstje! DOEN!!
Het is beslist de moeite waard, je blijft op deze manier ook betrokken bij de kerk. Gelovig of twijfelend gelovig, aan de zijlijn staan is toekijken. Actief meedoen geeft voldoening, en je komt nog eens nieuwe leuke mensen tegen! Of je leert ze beter kennen!
Anneke Sterrenburg-van der Vlies
Penningmeester diaconie PKN WbD
terug