U bent nodig U bent nodig

Onze gemeente is nog steeds op zoek naar vrijwilligers.  In veel taakgroepen zijn er vacatures. Mensen leggen na een aantal jaren hun taak neer. Dat is begrijpelijk en nieuwe mensen zijn nodig om het werk voor ons allen voort te zetten. U bent dus nodig!
Veel gemeenteleden zijn terughoudend omdat zij niet precies weten wat het vrijwilligerswerk inhoud. Daarom een uitleg daarover op onze website.
Wilt u een keer vrijblijvend met een taakgroeplid praten stuur dan een email of bel de voorzitter en wij zorgen voor een afspraak.
Hieronder vindt u een overzicht van openstaande vacatures.

leiding kindernevendienst
ouderlingen
kerkrentmeester
contactpersonen
ZWO
bloemencommissie

 Kerkrentmeesters hebben een zeer afwisselende taak binnen onze kerkgemeenschap; ze houden zich bezig met:
• het financieel beleid
• het onderhoud en het beheer van de kerk en de Open Hof
• het uitvoeren van de actie Kerkbalans
• contacten met de kosters, de organist en de beheerscommissie Open Hof
• collecteren in de kerkdienst
We vergaderen eens in de vijf of zes weken en er wordt gebruik gemaakt van elkaars sterke kanten om bovenstaande punten te realiseren (je hoeft dus niet van alles verstand te hebben om lid te worden van ons college!)

 ‘De medewerkers van de kindernevendienst van onze gemeente zoeken collega’s die eens in de maand op zondag tijdens een gedeelte van de kerkdienst de kinderen van 4-12 jaar willen opvangen. Er is een handleiding met verhalen en ideeën per zondag waaruit gewerkt kan worden. Ook staat er elke week een overleg gepland met de dominee zodat er samen een plan gemaakt kan worden. Je kunt alleen, maar ook met zijn tweeën, leiding geven aan een groepje van 4-15 kinderen. Iedereen die eens een keer wil komen kijken is van harte welkom!’

Voor vragen kunt u terecht bij Carine Sprokkereef


Ouderlingen verzorgen samen met de predikant en de contactpersonen de pastorale zorg binnen de gemeente.
Uitgangspunt bij de pastorale zorg is “het omzien naar elkaar”. Dit pastoraal team zorgen voor het bezoekwerk onder gemeenteleden.
De ouderlingen zorgen samen met de predikant voor de aansturing van de contactpersonen.
De ouderlingen die zorg dragen voor het pastoraat vormen samen met de predikant het ouderlingenberaad.
Dit beraad komt 1x per zes weken bijeen.
De taken van het pastoraal team bestaan uit;
- ontwikkelen en uitvoeren van beleid mbt pastorale zorg in de gemeente
- onderhouden van contact met contactpersonen en desgewenst zorgen voor toerusting
- organiseren van groepspastoraat zoals; groothuisbezoek, groot kerkbezoek, etc.

Wilt u meer weten dan kunt u uw vragen stellen bij Francien Niessen.

Bloemencommissie

Iedere zondagochtend staat er een boeket/bloemstuk in de kerk, dat na afloop van de dienst bezorgd wordt bij iemand uit de gemeente.
Deze boeketten / bloemstukken worden gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Ook dit is kerkenwerk!
Vindt u het leuk om mee te doen en bent u handig met bloemen bel dan voor nadere informatie en opgave als vrijwilliger naar onderstaand contactadres.

Tineke Groeneweg

 ZWO

De werkgroep ZWO
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking zijn de werkvelden die behoren tot het werkterrein van de werkgroep ZWO van onze kerkgemeenschap.
Voor deze werkgroep geldt dat met name voor de grensoverschrijdende activiteiten. Aandacht voor – en betrokken zijn bij de leefomstandigheden van mensen en alles daaromheen is een kernopdracht van onze kerkgemeenschap. En dat alles vanuit de gedachte dat de “ander” zonder enig onderscheid er, wereldwijd, toe doet.
De werkgroep zoekt nog een lid dat de communicatie gaat verzorgen. Kunt u dat?
Neem dan voor meer informatie contact op met onze voorzitter Frans van den Bercken.    

terug