Preek van zondag 30 juli 2023 Preek van zondag 30 juli 2023
Gemeente van onze Heer Jezus Christus

De boodschap van de tweede Jesaja begint bij hoofdstuk 40.
Hij spreekt bemoedigende woorden tot de vertwijfelde ballingen.
‘Troost, troost mijn volk,
spreek tot het hart van Jeruzalem,
roep het toe dat zijn diensttijd voorbij is’.

En wanneer daarin iets doorklinkt van bemoedigjng omdat de ballingschap ten einde zal zijn, dan wordt de loftrompet gestoken op de grootsheid van de Eeuwige.
De Eeuwige die weet, meet en bepaalt.
En de mens?
De mensen zijn nietig, een druppel in een emmer.
Dat betekent niet dat de mens geen enkele waarde zou hebben.
Nee, de mens is een deel van de schepping.
De schepping van God zelf.
De mens is er op grond van Gods oneindige wijsheid.

De mens is afhankelijk van Gods goedheid.
Het is Gods ontferming die de mens doet zingen
Het karakteriseert de Schepper dat Hij juist naar de geringen en machtelozen omziet.
Het is Zijn onopgeefbare trouw, aan zichzelf en aan dit volk, Hij schept dit nieuwe begin.
Aan deze grootsheid kennen en herkennen wij Hem.

De ballingen waren gaan twijfelen, waren ongeduldig geworden.Het duurde al zolang. Wanneer zou er een einde komen aan hun lijden?

Ongeduld zien we ook in de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. De gelijkenis en de uitleg ervan klinkt helder en duidelijk. Maar dat moet ons juist alert maken. Het gaat hierin niet om ‘leven en laten leven’ of ‘het oordeel komt uitsluitend aan God toe’.
Maar hoe zit het dan met het onkruid dat mee mag opgroeien?
Deze gelijkenis was kennelijk voor de leerlingen Jezus niet zo makkelijk te duiden. Ze vragen Hem om een uitleg ervan.Tarwe, onkruid, Wat bedoelt Jezus?

Goed en kwaad, De Mensenzoon en de vijand, de duivel. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk Het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad.

 Er zijn goede en kwade mensen.
Dat lijkt een duidelijke tweedeling.
En als we eerlijk zijn dan zien we onszelf
eerder als goede dan kwade mensen.
Maar gelijk hoor ik dan ook:
niemand is toch alleen maar goed,
of alleen maar kwaad?

Goed en kwaad.
Er is veel kwaad in de wereld.
We worden er dagelijks mee geconfronteerd.
Meer dan we soms aankunnen.
En het kost moeite het goede te ontdekken.

Het kwaad is de schaduwzijde van het leven
We horen vaak over de groeiende criminaliteit.
Het kwaad eist al onze aandacht op:
Oorlogen, aanslagen, moorden, steekpartijen
onrust, ontevredenheid.

De kracht van het kwaad valt op.

Het goede is meer bescheiden,
het werkt wat meer op de achtergrond,
we hangen het niet zo direct aan de grote klok.
Het openbaart zich heel geleidelijk
en daardoor lijkt het 
dat er veel minder goed dan kwaad gebeurt.

Het kwade is brutaal,
 je kunt het precies aanwijzen.

Maar het goede is
zoals in een andere gelijkenis wordt gezegd:
als een gist,
het werkt in het verborgene
en je moet heel goed opletten wil je het zien.

Het kwaad is sensationeel,
heeft iets van een uitbarsting.

Het goede het barst niet uit;
het goede is meer vanzelfsprekend.
Als er iets goeds gebeurt,
praat men er niet over
en wordt er niet over geschreven.
Daarom wekken de media de indruk
dat ze het goede vergeten.
Maar ook in onze gesprekken met elkaar.
Hoe veel tijd besteedt je aan het goede
en hoeveel tijd spreek je over het kwade?
Het goede komt er vaak bekaaid van af.

Omdat het kwade zo brutaal is,
heb je ook de behoefte om te zeggen:
Daar wil ik niets mee te maken hebben.

Maar soms is het kwaad
zo kwaad niet als het er uit ziet.

Het evangelie van vandaag leert ons
Heb geduld!

In het kwaad zit soms ook iets goeds verborgen.
Geef het de tijd om dat te ontdekken

Hier zegt de gelijkenis:
In de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen:
Haalt dàn het onkruid bijeen,
haalt dàn bijeen uit het midden der mensen
wie dàn zal blijken het kwade te zijn.

Oordeel niet direct over mensen.
Want misschien zie je iets over het hoofd.
Misschien ga je teveel uit
van jouw eigen kortzichtigheid
op mensen en op dingen.

Het evangelie van Jezus
is een pleidooi om in het goede te geloven.
Te geloven, dat het zich zal doorzetten
zonder dat wij voortdurend ingrijpen.
Wij hoeven tenslotte niet bekommerd te zijn
om een andere keuze dan die van onszelf.
Het goede komt,
het zal blijken.
Jezus zal zorgen dat het goede zich doorzet in het einde.

Werk eraan mee
voor zover je eigen verantwoordelijkheid is.
Het goede is sterk genoeg.
Wat bij planten niet kan,
kan bij mensen wel.
Mensen kunnen veranderen.
Je krijgt de kans om tot inkeer te komen.

De heer van de oogst zal zeggen:
die mooie wereld,
zonder onkruid en misgroei,
die bestaat eenvoudigweg niet
Rijp en groen,
goed en minder goed
groeien samen op.
Zo is het ook met de wereld,
ze gist en is in beweging.
Ook wij kunnen nieuwe goede dingen ontdekken
maar weten nog niet
hoe er mee om te gaan

Het proces van omdenken
vraagt een lange tijd.
En God laat dit gebeuren totdat de tijd rijp is.
Dan gaan de ogen van de mensen open
en zullen ze zien wat er echt aan de hand is.
Maar daarvoor is tijd nodig.
Moge God ons geven
dat we geduld hebben met onszelf,
met onze medemensen, met onze ouderen
met onze kinderen.
Dat we geduld hebben met de situatie waarin we leven.
Dat we geloven dat het anders wordt.
Geloven:
actief wachten met open ogen
en een lange adem.
Verzekerd zijn van Gods overweldigende oogst.
Marloes Meijer

Het is zo realistisch, dit verhaal;
naast al het goede staat het slechte,
het slechte is dus net zo echt ,
en ook het goede is het echte.

Soms vergeten we hoe goed het is,
soms vergeten we het slechte.
Maar het is er allebei '
en het is allebei het echte,,

Dat zien, erkennen, dat geeft lucht,
geen zoete keuvels en mooimakerlj,
geen doemgedachten en geen zuchten
De wereld, en ook ieder mens
het goede en het slechte,
de vrede en het vechten,

En als het goede groeien kan, dan ook het slechte,
en wie het slechte snoeien wil, snoeit zomaar het echte
Zodat je snoeihard
jezelf of anderen ter dood berecht.

En ergens, ooit, za1 het zo zijn
dat het voorbij is met het slechte,
dat er een einde komt aan alle pijn
en dat God zelf zal richten,
het slechte zal verdwenen zijn,
alleen nog lachende gezichten.

En ergens ooit kan nu al zijn
als we de hoop maar blijven voeden
dat ieder mens die het probeert
kan kiezen voor het goede.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, Amen 
terug