Liturgie voor zondag 3 juli 2022 Liturgie voor zondag 3 juli 2022
Organist: Pim Schipper
Koster: Dick Breeuwer        
Livestream: Sjoerd Andringa         
Diaken en lector: Riet Andringa
Kerkrentmeesters: Jan Oechies
Ouderling van dienst: Ria de Vries
Voorganger: ds. Jan Offringa

O  r  d  e     v  a  n    d  i  e  n  s  t

VOORBEREIDING

Orgelspel: Chaconne in F - Johann Kaspar Ferdinand Fischer (1665-1746)

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon


Drempelgebed
Goede God,
Waar U niet meer meetelt,
waar uw wijsheid ontbreekt
en uw Geest niet meer waait,
daar heeft de wereld geen toekomst
en lopen wij vast in onszelf.
Open onze oren voor uw stem.
Open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.


We zingen: Psalm 33: 2,7

Allen gaan zitten

Gebed om ontferming, overgenomen met lied 301 K
I: mannen – II: vrouwen

We zingen als gloria: Lied 713: 1,2,5

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing
afgesloten met gezongen gebed:  Lied 333
            Kom, Geest van God
            maak onze harten open,
            dat Christus bij ons woning vindt


Schriftlezingen:        Deuteronomium 8, 1-3 en Lucas 10, 38-42

We zingen: Lied 313: 1,5

Verkondiging

We zingen: Lied 326


GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte
1. Diaconie - Kansarme kkinderen in India
2. Plaatselijke gemeente
3. Vergroening Grote Kerk

Dankzeggingen, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 806

Zegen, overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Jesu wollst uns weisen -  Heinrich Scheidemann (1595-1663)
Livestream U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 9.15 uur) of later meemaken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede

 
Bloemengroet
De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door door Tineke Groeneweg en gaat naar dhr. en mevr. Post-Fokkens en naar mevr. J. Versteegh-Hollenberg.
 
Toelichting op de diaconale collecte
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. ‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht.
Dalitkinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.
De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Via deze vorm van onderwijs wil Cards in de periode 2020-2023 5 tot 15 zogenaamde 'kinderarbeidvrije zones' tot stand brengen en sociale verandering teweegbrengen in de Dalit-gemeenschap.

(overgeniomen van de site van Kerk in Actie)
terug