Liturgie voor zondag 26 maart 2023 Liturgie voor zondag 26 maart 2023
Organist: Pim Schipper
Koster: Willeke Willemsen
Livestream: Wim de Leeuw   
Lector: Amy van den Bercken
Diaconie: Elly Oechies
Kerkrentmeester: Jan Oechies
Ouderling van dienst: Cobie de Boer
Voorganger: ds Geertien Morsink, Odijk

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Ach wir arme Sünder – Matthias Weckmann (1616-1674)

Welkomstwoord

In memoriam (allen gaan staan)

Na een moment van stilte zingen we:
(melodie Lied 961)

            Niemand leeft voor zichzelf
            Niemand sterft voor zichzelf
            Wij leven verbonden met God en elkaar
            in tijd en eeuwigheid.

Bemoediging en gebed van toenadering
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

God, die trouw bent tot in eeuwigheid
die niet loslaat wat uw hand begon...
zie ons zoals wij hier staan,
met alles wat ons belast en onrustig maakt -
neem ons voor lief,
U bent groter dan ons hart, groter dan alle schuld,
U bent  een God van liefde,
schepper van een nieuwe toekomst,
door Jezus Christus onze Heer. 
Amen.

- allen gaan zitten –

We zingen: Psalm 43: 1,2,3

Gebed om ontferming

We zingen: Kyrielied Lied 547: 1,2,3

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Johannes 11, 1-7 en 17-44

We zingen: Lied 610: 1,2,4,5

Verkondiging

We zingen: Lied 948 (met voorzang)


GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte
1. Diaconie/ZWO - Bangladesh
2. Plaatselijk kerkenwerk
3. Vergroening Grote Kerk
Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
Acclamatie bij de gebeden:  Lied 367k


ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 834

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: O Lam Gottes, unschuldig BWV 618 – Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Na de dienst is er koffie en limonade in de Open HofLivestream

U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 9.15 uur) of later meemaken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede.
 

Diaconale collecte Bangladesh

Samen met partnerorganisatie CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) gaat Kerk in Actie 300 jongeren begeleiden naar werk. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. Vandaag collecteert onze diaconie (ZWO) voor dit doel.
Hartelijk dank voor uw gift, Jaap Swank


Bloemengroet

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Miranda Batenburg en is bestemd voor dhr. en mevr. Jacobs–van den Hoek en voor mevr. M. Pleune.
Autodienst
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Merijn en Joke Hofland. Graag op zaterdag, voor 20.00 uur, voor de dienst van zondag bellen.

 

terug