kerkbrief 4 nov. 2018 kerkbrief 4 nov. 2018

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor dhr. en mevr. Eleveld - van Dijk en voor mevr. S. van Baalen – Kamphorst.

Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,

# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt.


Koffiedrinken: Na de dienst is iedereen hartelijk welkom voor in de kerk waar we elkaar kunnen spreken en een kopje koffie/thee of een glaasje fris kunnen drinken.

Bij de collecte
Vandaag collecteren we in de eerste rondgang in het kader van de najaarszendingsweek voor het zendingswerk van Kerk in Actie in Brazilië.
Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen. Kijk voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma. Helpt u Nienke mee in haar werk? Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Dank u wel voor uw bijdrage!

Zondagmiddagconcert – 4 november
Vanmiddag geeft het vocaal ensemble ‘Ab Novembris’ een concert in de Grote kerk te Wijk bij Duurstede. ‘Ab Novembris’ is een vocaal ensemble, bij elkaar gebracht in november 2008 op initiatief van sopraan Hesther Oor. Het programma voor dit concert bestaat uit werken van Italiaanse componisten. Zo zullen er werken klinken van o.a: Vivaldi, Monteverdi. Als hoogtepunt klinkt het Stabat Mater van Domenico Scarlatti. Het koor wordt ondersteund door strijkers van de Utrecht company of music. Organist is Bas Groenewoud. Het geheel staat onder leiding van dirigent Karel Demoet. Het concert begint om 16:00 uur en is vrij toegankelijk. Wel wordt er bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Sporen van de Tweede Wereldoorlog – 6 november
Op dinsdag 6 november geeft ons gemeentelid Herman Smit om 20.00 uur een lezing in de Open Hof, over gebeurtenissen in onze regio tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Op deze avond proberen we de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog te begrijpen omdat we ons ook afvragen wat wij zouden doen in situaties die hier op lijken. Wat doen wij wanneer er voor één bevolkingsgroep speciale beperkende regels worden voorgesteld?  Wat hebben we nodig om in verzet te komen en wat houdt ons scherp om “humaan” te blijven?
Herman Smit is historicus en deed de afgelopen jaren onderzoek in de gemeentelijke archieven van de Kromme Rijn en de Utrechtse Heuvelrug die in het Regionaal Historisch Centrum in Wijk bij Duurstede zijn opgeslagen. Het resultaat van zijn zoektocht is dit jaar verschenen in het boek: “Sporen van de Tweede Wereldoorlog”. De gebeurtenissen tijdens de oorlog houden hem nog steeds bezig omdat zij ons ook iets kunnen zeggen over de situaties van vandaag de dag. Tot zijn vreugde blijkt onder meer uit de toename van aanwezigen bij de 4 mei herdenkingen dat voor velen deze periode nog geen gesloten boek is. 
Over deze periode zegt hij: “De oorlog blijft ons achtervolgen als een hardnekkige hond, die achter je aan blijft lopen en wacht bij iedere winkel waar je binnen gaat”.
Dat ook in onze regio de collaboratie met de Duitsers zo spoedig na de bezetting tot isolatie  van bevolkingsgroepen vorm kon krijgen noemt hij  ronduit onthutsend.
Als je de gebeurtenissen in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog bekijkt blijkt dat wat er hier gebeurde “actief wegkijken” was. Het stelselmatig isoleren en uitroeien van Joodse medeburgers heeft nauwelijks tot verzetsdaden geleid.  Doordat, op één uitzondering na, in onze regio de bevolkingsregisters in stand werden gehouden werd het mogelijk dat  Joden, Sinti en Roma  werden weggevoerd. Dat dit soms  gebeurde door Nederlandse politiefunctionarissen maakt het extra wrang.

Excursie naar ‘ons’ Kiespenning orgel – 9 november
Vrijdagmiddag 9 november a.s. organiseert de Stichting Utrecht Orgelland een excursie naar het monumentale orgel in de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede.
Het is ca. 1615 gebouwd door Albert Kiespenning. In z'n lange bestaan heeft het orgel vele veranderingen ondergaan. Rond 1980 is het orgel gerstaureerd en recent is het opnieuw geïntoneerd en daarbij gestemd in middentoon.
Het orgel is als het ware "herboren" en klinkt nu zoals het vele eeuwen geklonken heeft. Deelname aan de excursie is voor iedereen mogelijk en zeer de moeite waard! Inloop vanaf 13.30 uur, toegang €10.- Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat: (0346-212384).


Vooraankondiging
Volgende week zondag 11 november 2018 kunt u na de dienst van 11.00 uur in de Open Hof weer een kopje koffie of thee drinken. Voor de kinderen is er een glaasje fris. Wij nodigen u allen hiervoor van harte uit! Verder kunt u daarbij genieten van een heerlijke traktatie, verzorgd door het bakkersgilde van de Werkgroep ZWO. Om uw waardering voor die traktatie tot uitdrukking te brengen, kunt u wat collectebonnen of contant geld in het bij die traktatie staande kommetje leggen. Met dat geld kan aan de kinderen in Sukuta Madina (Gambia) op school een warme lunch worden gegeven.
Hartelijk dank alvast! Vorige keer heeft het kommetje € 58,80 opgebracht. Tijdens het koffiedrinken zijn er ook wat producten uit Gambia te koop, waaronder pindakoekjes. De opbrengst daarvoor is, na aftrek van de kosten, bestemd voor het verzenden van hulpgoederen naar Gambia.

Gemeenteavond over de gebouwen - 13 november
Deze avond wordt iedereen bijgepraat over de stand van zaken rond onze kerkelijke gebouwen.
Dit jaar is een eerste contourennota door de gezamenlijke Denktank (HG/PG) gepresenteerd.
Eerder is daar ook al het een en ander over geschreven in Samen Verder.  
De avond begint om 20.00 uur en er is koffie vanaf 19.45 uur.
U bent van harte welkom op deze avond samen met de Hervormde gemeente.

Open Dag | Werkplaats Langbroek | Harrison & Harrison‑orgel
Zaterdag 17 november staan de deuren open van de Werkplaats in Langbroek waar het Harrison & Harrison‑orgel wordt gerestaureerd.
De werkplaats van zowel Meubelmakerij Arjan de Wit als van orgelmakerij Sander Booij vormen al geruime tijd het decor van het restauratieproject. In de eerste ruimte is het restauratiewerk aan houten pijpwerk vrijwel afgerond en wordt nu hard gewerkt aan het restaureren en nieuw vervaardigen van de orgelkas. In de tweede, gaat pijpwerk door de handen en is – en wordt nog steeds – veel tijd besteed aan het restaureren van de windladen.
U kunt op zaterdag17 november komen kijken. Er zijn drie ‘rondes’: 10:00, 12:00 en 14:00 uur. Verzamelplaats is de Grote Kerk. Daar zal een kleine toelichting zijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Vanaf de Grote Kerk proberen we met zo min mogelijk auto’s naar Langbroek te rijden. Na een half uurtje, drie kwartier gekeken te hebben rijden we weer terug naar Wijk. U bent allen welkom!


Muziekdienst 18 november: ‘Waar ben je nu?’ met band Connected
Als iemand overleden is, worstelen nabestaanden vaak met de vraag: Waar ben je nu?
Soms lijkt die ander oneindig ver weg, soms ook heel dichtbij, zo ervaart menigeen.
Hoe wordt daar vanuit het christendom en andere godsdiensten naar gekeken?
Een dienst voor jong en oud waarin de Veenendaalse band Connected
- wegens succes geprolongeerd - weer een paar mooie (pop)songs komt zingen.
Iedereen is welkom!

Enquête Samen verder
In Samen verder heeft u als het goed is een gele middenpagina gevonden met daarop een enquête over ons kerkblad. De redactie stelt het erg op prijs als die door veel gemeenteleden ingevuld wordt. Tot op heden hebben we ‘slechts’ een kleine 40 reacties ontvangen. U kunt de enquête ook online invullen; ga daarvoor naar de website van onze gemeente: www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl  Op de homepage ziet u dan een link naar de enquête. Zegt het voort, wij horen graag van u!
Redactie Samen verder,
Von Edelenbosch, Leny van de Vate en Maria Eigenhuis  

Jeugdproject – Sint Maarten
Utrecht is de stad van Sint Maarten. Sint Maarten deelde zijn mantel met een bedelaar. De volgende nacht zag hij, terwijl hij verzonken was in een diepe slaap, Christus gekleed in de mantel die hij aan de bedelaar geschonken had. Het verhaal van Sint Maarten leert ons over het belang van het omzien naar dak- en thuisloze mensen.
Op zaterdag 13 oktober heeft een groep van negen jongeren uit onze gemeente een stadwandeling in Utrecht gekregen van Jan. Jan is dakloos en drugsverslaafd geweest. Ze hebben ook Bert ontmoet. Bert is straatpastor en staat mensen zoals Jan bij.
Omdat wij het werk van de straatpastors belangrijk vinden, zamelen wij de komende weken PET flessen is. U kunt ons daarbij helpen door uw plastic statiegeldflessen in te leveren bij de winkelkarretjes die wij in de kerk neerzetten. U kunt ook uw statiegeldbonnetjes bij ons inleveren. Het geld dat wij hiermee ophalen gaat naar het straatpastoraat van Utrecht. Ook de kindernevendienst besteedt aandacht aan dit Maartenproject. Op 11 november, de dag van Sint Maarten, sluiten we het project af.

 

terug