kerkbrief 2 sept. 2018 kerkbrief 2 sept. 2018

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor dhr. en mevr. Drent - Rietberg, mevr. M. de Vrieze, mevr. M. Metzlar - Peeters, mevr. T. de Jong en voor dhr. en mevr. van der Lingen – Blaak
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:


Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa, email  . Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt,

 
Omzien naar elkaar
Mevrouw Nel de Jong is opgenomen in het ziekenhuis en zal daar vermoedelijk nog enige tijd verblijven. Een kaartje stelt zij zeer op prijs. Haar adresgegevens zijn: Mevrouw N. de Jong – Stormbroek, p/a Diaconessen Ziekenhuis Zeist, Afd. Ouderengeneeskunde A2, kamer 9, Postbus 1002, 3700 BA Zeist
 
Toelichting bij de collecte:
Vandaag collecteren we voor het jeugdwerk. Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen.
 
DANK VOOR UW MEELEVEN
Wij ontvingen heel veel kaarten, mailtjes en telefoontjes; waarmee u ons enorm steunde in de afgelopen twee voor ons hectische maanden; zeer, zeer bedankt daarvoor.
Na opmerkingen van doktoren " veeg uw agenda schoon"," u staat een zware periode te wachten"," het ziet er niet goed uit" e.d. is er nu een periode van afwachten aangebroken; ondanks alle onderzoeken is er nog steeds geen enkele duidelijkheid over het ziektebeeld.
Besloten is de onderzoeken nu even te stoppen en die in de tweede helft van september te hervatten.
Wij leven dus tussen hoop en vrees, maar houden vertrouwen in een uiteindelijk goede afloop.
Ben en Marian van Leeuwen
 
Vooraankondiging
Volgende week zondag 9 september 2018 zullen we in de eerste rondgang collecteren voor de Stichting Onderwijs voor Gambia, meer in het bijzonder voor het schoollunchfonds van die stichting. Uit dat fonds krijgen de kinderen in Sukuta Madina op school een warme maaltijd.
Veel kinderen gaan zonder eten naar school en moeten om op school te komen rond de drie kilometer lopen. Ze hebben daardoor rond half elf geen energie meer waardoor ze weinig van de lesstof meer opnemen. Regelmatig vallen er zelfs kinderen in slaap. Reden waarom de stichting enige jaren terug een schoollunchfonds heeft ingesteld. De inkomsten van dat fonds worde verkregen uit sponsorgeld en uit specifieke giften.
Het sponsoren van een kindje kost € 50,- per schooljaar. Daarvan is € 20,- bestemd voor schoolgeld en € 30,- voor het krijgen van een warme maaltijd. Hoe fijn is het om die kinderen daarbij te kunnen helpen! Als u dat ook wilt, neem dan volgende week zondag wat extra collectebonnen of contant geld mee of meldt u aan als sponsor voor een of meer kinderen. Op de folder die 9 september wordt uitgedeeld vindt u meer informatie. Dank alvast namens de ouders en kinderen van de Community Sukuta Madina.
 
WIJKSE ORGELKLANKEN 2018
Donderdag 6 september kunt u weer genieten van een orgelconcert in de Grote Kerk. Organist is dit keer Reitze Smits. Hij is onder meer orgeldocent en organist in de Grote Kerk in Vianen.
Reitze heeft zich kort geleden in Wijk bij Duurstede gevestigd. Na het concert hebt u de gelegenheid om met hem kennis te maken.
Zoals altijd begint het concert om 20:15 uur en is het programma te vinden op de website www.grotekerk-wijkbijduurstede.nl
We rekenen op een grote opkomst!
 
Choral Evensong
Vanmiddag is er weer een Choral Evensong in de Grote kerk. Deze Evensong zal worden gezongen door het Wijks Vocaal o.l.v Bernhard Touwen. Psalm 119 zal deze viering centraal staan. U kunt luisteren naar muziek van: Attwood, Ayleward, Nares en Tallis. Daarnaast bent u van harte uitgenodigd om de Hymns met het koor mee te zingen. Liturg is Henk Kroese en organist is Pim Schipper. Aanvang: 16:00 uur, collecte bij de uitgang
 
Zaterdag 8 september (Open Monumentendag) ) is de Grote Kerk de hele dag open. In de kerk wordt dan een werkplaats ingericht waar onderdelen van het Harrison & Harrison-orgel “live” worden gerestaureerd. Ook wordt een presentatie verzorgd over de voortgang van de restauratie en zijn delen van het orgel te beluisteren. Iedereen is welkom.
 
Om te reserveren
Zondag 9 september 2018 is de Startzondag ‘Rondje van de kerk’.
De startdienst begint om 9.15 uur, het programma duurt tot 14.00 uur.
Opgeven kan op drie manieren, graag voor maandag 3 september:
- per mail (voorkeur):
- op de intekenlijsten voorin en achterin de kerk
Graag vermelden: naam en adres, aantal personen, telefoon en mailadres,

eventuele bijzonderheden (dieet, vervoer). Zie verder het nieuwe kerkblad.
 
Activiteiten V & T: Onder het motto ‘Een goed gesprek’ brengt Vorming & Toerusting het programma van activiteiten voor komend half jaar uit. Het zit bij het komende kerkblad. Nu al attenderen we u op de gezamenlijke openingsavond met de Hervormde gemeente op dinsdag 18 september, 20.00 uur in de Open Hof. Koos van Noppen gaat dan met ons in gesprek over de betrokkenheid van christenen bij het milieu: Gaan we groen doén?

 

terug