kerkbrief 8 mrt. 2020 kerkbrief 8 mrt. 2020

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Een bloemengroet van de gemeente voor mevr. A. de Snoo.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email: cvvliet1947@kpnmail.nl
Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te brengen, wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even melden bij de dienstdoend ouderling?

Opgenomen buiten Wijk
Na een tweede operatie verblijft mw. Truus Klaasse de komende weken weer in het Zonnehuis te Doorn, Bergweg 2, 3941RB.


Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede
# mailadres: j.offringa@planet.nl  Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met de scriba.


Inzamelactie voedselbank
Vandaag zamelen we etenswaren in voor de voedselbank. Wanneer u bent vergeten uw bijdrage in natura mee te nemen dan is het nog mogelijk deze tot maandagavond af te geven bij familie Batenburg Keizer 18.  De eerste collecte vandaag is ook bestemd voor de voedselbank. Wanneer u deze collecte extra wilt steunen is uw gift van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie   NL17INGB 0003 5955 04 o.v.v. actie voedselbank.  
Namens de voedselbank en diaconie bedankt!

Vooraankondiging collecte 15 maart
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Geef GUL,   Dan kunnen die zwaar getroffen medemensen een nieuw leven opbouwen.

Koffiedrinken: U blijft na de dienst toch ook gezellig met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de Open Hof? Voor de kinderen is er natuurlijk een glaasje fris! U bent van harte welkom! De dames van het bakkersgilde van de Werkgroep ZWO hebben weer voor iets lekkers gezorgd. Voor wat hoort wat! Daarom vragen wij u wat collectebonnen of contant geld in het bij de traktatie staande kommetje te leggen. Met dat geld kunnen we met elkaar zorgen dat kinderen in Sukuta Madina (Gambia) op school een warme maaltijd krijgen. Hartelijk dank alvast! ZWO

Project voor 40-dagentijd en Pasen 2020
We gaan met de gemeente op weg naar Pasen. Dat doen we door middel van een samenwerking tussen de kindernevendienst en de diaconie. Tijdens de kindernevendienst werkt men met verhalen uit het boek Exodus. De verhalen laten zien dat God bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht. Er staat elke zondag een groot projectboek voor in de kerk dat besproken wordt. De kinderen die vorige week geen projectboekje mee namen krijgen er deze zondag éen tijdens de kindernevendienst. Vanuit Kerk in Actie werkt men met het thema ‘Sta op’. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. Tijdens de komende weken komen we met de hele kerk in beweging, zowel tijdens het moment met de kinderen voordat ze naar de kindernevendienst gaan als later in de dienst als er een sta-op moment is voor de hele gemeente.
Deze zondag is het thema vanuit de kindernevendienst: ‘Op weg (naar Egypte)’. De plaat die bij het verhaal hoort is te zien in het grote projectboek vooraan in de kerk.

Amnesty 8 maart, vrouwendag
Vandaag, op 8 maart, vrouwendag,  is  werkgroep Amnesty weer in de kerk met een tafel tijdens het koffiedrinken. Er kan een petitielijst getekend worden om de Iraanse Saba Kordafshari te steunen. Ze werd tot 24 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat ze actievoerde tegen de verplichte hoofddoek.
Saba Kordafshari strijdt voor het recht om zelf te bepalen wat je draagt. Door het niet dragen van een hoofddoek strafbaar te stellen, worden vrouwen in Iran gediscrimineerd. Wetten die de hoofddoek verplichten, zijn in strijd met het recht op vrije meningsuiting en het recht op gelijke rechten voor iedereen.
Er brandt een kaars op de tafel voor mensen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid, voor wie strijden voor vrijheid, zelfs als ze gevangen zitten. Opdat ze kracht krijgen om waarlijk mens te blijven in onmenselijke omstandigheden. Opdat zij allen niet vergeten worden.
U kunt tijdens het koffiedrinken langskomen om de handtekeningenlijst te ondertekenen of voor de (ver)koop van Amnesty-producten. Van harte welkom!

Vanavond 18.30 uur: muziekdienst met Saint Anthony Pipe Band
Op zondagavond 8 maart is er opnieuw een bijzondere muziek- en zangdienst in de Grote Kerk, samen met de doedelzakken en drums van de Saint Anthony Pipe Band. Met en zonder het Engelse orgel begeleidt deze Wijkse band meerdere liederen uit de rijke Engelse traditie. Ook speelt de SAPB enkele eigen stukken. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van de Hervormde en de Protestantse gemeente. Beide predikanten doen mee in deze dienst die om 18.30 uur begint

Op donderdag 26 maart vertelt gemeentelid Ruud van Eck in de ‘Open Hof’ over zijn uitzending naar Afghanistan in 2019. De vrijheid beschermen en rechtsorde handhaven in een gewelddadige omgeving als Afghanistan vergt veel van de militair en zijn gezin. Ruud laat ons op deze avond kennismaken met ‘de mens achter de missie’. Hij vertelt zijn persoonlijk verhaal, waardoor we een inkijkje krijgen voor wat voor dilemma’s een militair kan komen te staan. Persoonlijke opvattingen en kernwaarden kunnen in een oorlogs- en conflictsituatie onder druk komen te staan. Ook kunnen militairen bij een missie zoals in Afghanistan in hun werk gehinderd worden door politieke ambities uit de deelnemende landen. Dat vergt veel van hen en het lijkt niet verstandig om hun werk tot een ‘ver van ons bed show’ te reduceren.
Vanuit de Protestantse gemeente willen we o.a. met deze avond laten zien dat, 75 jaar na de bevrijding, onze vrijheid nog steeds een grote inzet van mensen vergt. Zowel in ons land als tijdens buitenlandse missies van Defensie kunnen we bijdragen aan het ‘nooit weer oorlog’. De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie.


terug