kerkbrief 12 jan. 2020 kerkbrief 12 jan. 2020

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Een bloemengroet van de gemeente voor mevr. S. van Baalen - Kamphorst en dhr. K. Walsweer.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:
Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te brengen, wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even melden bij de dienstdoend ouderling?

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede
# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met de scriba.


Opgenomen buiten Wijk
In het UMC is Sandra Niessen opgenomen, afdeling A3 Oost, Heidelberglaan 100, 3584CX
In het Diaconessenhuis te Zeist revalideert Letta van de Weerdhof, Jagersingel 1, 3707HL
In het Zonnehuis van Doorn revalideert Wim Fase, Bergweg 2, 3941RB.
Bea Swank hoopt na een lange opname in Utrecht dit weekend weer thuis te zijn.
Een kaartje als blijk van medeleven wordt zeer gewaardeerd.

Koffiedrinken: U blijft na de dienst toch ook gezellig met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de Open Hof? Voor de kinderen is er natuurlijk een glaasje fris! U bent van harte welkom! De dames van het bakkersgilde van de Werkgroep ZWO hebben weer voor iets lekkers gezorgd. Voor wat hoort wat! Daarom vragen wij u wat collectebonnen of contant geld in het bij de traktatie staande kommetje te leggen. Met dat geld kunnen we met elkaar zorgen dat kinderen in Sukuta Madina (Gambia) op school een warme maaltijd krijgen. Hartelijk dank alvast!
ZWO

Een avond over Kerst bij Matteüs en Lucas
Dinsdag 14 januari 2020, 20.00 uur in de Open Hof
Nu Kerst achter de rug is, is het aardig sommige dingen nog eens tegen het licht te houden. Want waarom kent de Bijbel eigenlijk, als het over de geboorte van Jezus gaat, niet één maar twee verhalen? En waarom verschillen de versies van Matteüs (o.a. zonder herdertjes) en Lucas (o.a. zonder wijzen uit het Oosten) onderling zo sterk?
Dat gaan we op speelse wijze met elkaar verkennen. Tegelijk ontdekken we dan de eigen accenten die deze bijbelschrijvers leggen in het grote geheel van hun evangelie.
Er wordt o.a. gebruik gemaakt van het pas verschenen boekje, uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap, van prof. Peter Ben Smit: Verdiep je in het Kerstverhaal. Leren kijken met andere ogen.
Omdat de nieuwe folder van Vorming & Toerusting pas later in januari verschijnt, wordt deze avond los daarvan aangekondigd. Het is prettig als u zich vooraf per mail of telefonisch aanmeldt via 

Actie Kerkbalans 2020
Het is tijd voor Actie Kerkbalans! Van zondag 26 januari tot vrijdag 7 februari halen vrijwilligers uw toezegging op voor onze kerk. Uw toezegging is hard nodig. Want we willen behouden waar we om geven. En als het even kan, laten groeien. De actie Kerkbalans wordt dit jaar door de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters uitgevoerd. Een wijziging ten opzichte van de voorgaande jaren. Het College van Kerkrentmeesters streeft naar een sluitende begroting en exploitatie.
 
Door wisselingen zijn er ieder jaar weer vrijwilligers nodig om alle loopwijken bemand te krijgen.  Mocht u hier een bijdrage in willen leveren, dan horen wij dat graag.
 
De Actie Kerkbalans 2020 krijgt het startschot op zondag 26 januari. Na afloop van de kerkdienst kunnen de lopers eventueel hun pakket met enveloppen meenemen.  Anders kunnen de lopers op maandag 27 januari tussen 19.00 uur en 20.00 uur de enveloppen per loop wijk ophalen in de Open Hof. Hier worden de enveloppen per loop wijk uitgedeeld aan de lopers.
 
Vrijdag 7 februari vanaf 19.30 uur worden de lopers ontvangen in de Open Hof door de Kerkrentmeesters om de enveloppen met toezeggingen weer in ontvangst te nemen. Deze avond wordt er ook geteld en zal aan het einde van de avond de stand worden opgemaakt. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Om deze avond het samenzijn te versterken zal het zijn wij bezig met een aansprekende activiteit hieraan te koppelen. Informatie hierover volgt nog. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, Arno Schut, en Jacob van den Essenburg, 
Namens de Diaconie, Jan Klaver, en Mario Batenburg,

SAMEN VOOR DE EENHEID

In de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van de christenen, 19 t/m 26 januari  2020, trekken de Wijkse kerken samen op om eenheid te vieren en te bevorderen. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee aan de hand van het thema 'Buitengewoon’.

Het thema, aangereikt door de kerken in Malta, is geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die Paulus ondervond toen hij aanspoelde op Malta.
De Protestantse gemeente en de Katholieke geloofsgemeenschap verzorgen op zondag 19 januari samen een oecumenische dienst in de Grote Kerk op de Markt. Voorgangers zijn Annemieke Bosman, Frans Bosman, Wim van de Kant en Jan Offringa. Aanvang: 9.15 uur.
Op maandagavond 20 januari ontmoeten vertegenwoordigers uit de deelnemende kerken elkaar bij een maaltijd vanaf 18.30 uur.
Op donderdagavond 23 januari is er in de kapel van de Grote Kerk en/of in de Open Hof een programma van samen zingen, bidden en luisteren, met vooraf en achteraf ontmoeting, koffie, thee en wat lekkers. Hierbij is iedereen van harte welkom. Ingang: Open Hof, Kerkstraatje 4. Aanvang 20.00 uur, inloop en koffie vanaf 19.40 uur.
Een gezamenlijke werkgroep van Baptistengemeente de Haven, Hervormde gemeente, Protestantse gemeente en katholieke geloofsgemeenschap Johannes de Doper heeft de maaltijd en de gebedsavond voorbereid. Er is ook een themaboekje met voor elke dag in deze gebedsweek een tekst en een gebed, aan te vragen t/m 5 januari bij Willeke Koert, e:

Eten voor eenheid
Bij zo'n maaltijd, deze keer in het Prinsenhuis verzorgd door de parochie, leer je medegelovigen kennen die je anders niet had ontmoet. Elke kerk is gevraagd vijf leden af te vaardigen.
Wie van onze protestantse gemeente is bereid daaraan deze keer deel te nemen? Tussen de gangen van de maaltijd door wordt er wat gelezen en enkele liederen gezongen. U kunt zich aanmelden bij Mia Brinkman

terug